Hervatting van de sociale verkiezingen in september 2020

Het Koninklijk Besluit betreffende de voortzetting van de procedure voor de sociale verkiezingen van 2020 [1] werd vandaag gepubliceerd.

In het KB worden de regels uiteengezet voor het verderzetten van de sociale verkiezingen.

Dit volgt op het advies van de Nationale Arbeidsraad dat zich in zijn advies nr. 2.169 van 30 juni 2020 [2] al uitsprak over het einde van de opschorting en de hervatting van de procedure voor de sociale verkiezingen in navolging van het coronavirus.

In ditzelfde advies had de NAR de wetgever ook uitgenodigd om – rekening houdend met de gezondheidsmaatregelen die getroffen zijn ter bestrijding van het coronavirus – maatregelen te treffen zodat binnen de ondernemingen zo snel mogelijk na X+40 en ten laatste op X+56 nog geldig akkoorden gesloten kunnen worden met het oog op de organisatie van een elektronische stemming. Op 13 juli 2020 werd er al een wetsontwerp in die zin aangenomen door de wetgever[3].

Inhoudelijk bevestigt het nieuwe KB van 15 juli 2020 de beslissing van de sociale partners dat de sociale verkiezingen zullen plaatsvinden van 16 tot 29 november 2020. De nieuwe dag Y (dag van de sociale verkiezingen) moet dus binnen deze periode vallen.

Net zoals de NAR al voorstelde, kunnen de ondernemingen dus weliswaar hun eigen nieuwe dag Y en de daaruit voortvloeiende nieuwe verkiezingskalender vaststellen, maar wordt deze nieuwe dag Y in principe bepaald “in verhouding tot de oorspronkelijk vastgelegde verkiezingsdatum”.

Het is echter ook mogelijk om af te wijken van dit automatisme en de datum vrij te bepalen binnen de nieuwe periode. Dit laatste is bovendien – in tegenstelling tot het advies van de NAR – niet enkel mogelijk indien er sociale organen aanwezig zijn, maar ook voor werkgevers die (nog) geen sociale organen hebben.

De regeling voor ondernemingen die vertraging hebben opgelopen vóór de opschorting van de sociale verkiezingsprocedure is wel conform het advies van de NAR: Voorondernemingen waarvan de datum van de sociale verkiezingen buiten de oorspronkelijke periode (tussen 11 en 24 mei 2020) was vastgesteld – zal de nieuwe dag Y automatisch worden vastgesteld tijdens de eerste week van de verkiezingen (d.w.z. tussen 16 en 22 november 2020). Opnieuw kan hiervan worden afgeweken door de sociale organen, of bij ontstentenis hiervan, de werkgever zelf.

Ook de uurregeling van de sociale verkiezingen, zoals vastgelegd op dag X, blijft in principe onveranderd. De NAR had hieromtrent reeds opgeroepen om bij de uurregeling voor de stemming rekening te houden met de gezondheidsmaatregelen in verband met de bestrijding en preventie van het coronavirus op de arbeidsplaatsen teneinde een volstrekt veilige stemming te verzekeren. In deze optiek mogen de bestaande organen – of bij gebrek ervan, de werkgever – beslissen om dit te wijzigen. Het oorspronkelijke voorziene aantal uren voor de stemming mag hierdoor wel niet verminderd worden.

Voor wat de communicatie- en aanplakkingsverplichtingen betreft, moet het sociaal orgaan, of bij ontstentenis hiervan de werkgever, uiterlijk zeven dagen voor de datum van de herneming van de procedure sociale verkiezingen, de werknemers in kennis stellen van de uitgestelde verkiezingsdatum, van de eventueel gewijzigde uurregeling en van de nieuwe data die uit de verkiezingsprocedure voortvloeien.

Deze kennisgevingen gebeuren volgens dezelfde regels als voordien, hoewel de aanplakking kan worden vervangen door het ter beschikking stellen van een elektronisch document indien alle werknemers hiertoe toegang hebben tijdens hun normale werkuren.


Bronnen:

[1] Koninklijk besluit van 15 juli 2020 tot regeling van de herneming van de procedure sociale verkiezingen 2020 die werd opgeschort op basis van de wet van 4 mei 2020 tot regeling van de opschorting van de procedure sociale verkiezingen van het jaar 2020 ingevolge de coronavirus COVID-19-pandemie

[2] Advies nr. 2.169 van 30 juni 2020, http://www.cnt-nar.be/

[3] Wetsontwerp van 13 juli 2020 tot wijziging van de wet van 4 mei 2020 tot regeling van de opschorting van de procedure sociale verkiezingen van het jaar 2020 ingevolge de coronavirus COVID-19- pandemie om de termijn tot het afsluiten van een akkoord om elektronisch te stemmen bij de sociale verkiezingen 2020 te verlengen, Doc. Parl., Kamer,  55e zit., 2019 – 2020, nr. 1404/004