COVID-19 en aanvullende sociale zekerheid: advies van de Commissie voor Aanvullende Pensioenen

In onze blogpost van 18 mei 2020 hebben we het initiatief toegelicht dat de Belgische wetgever heeft genomen om de aanvullende sociale bescherming van werknemers te waarborgen tijdens periodes van tijdelijke werkloosheid ingevolge COVID-19.[1] Inmiddels werd het advies nr. 39 van de Commissie voor Aanvullende Pensioenen (hierna de “CAP”) bekendgemaakt, dat werd verleend ter voorbereiding van dit initiatief.[2] Het advies zet de bemerkingen van de CAP uiteen op het ontwerp van Koninklijk Besluit dat aan de basis lag van het huidige hoofdstuk 3 van de wet van 7 mei 2020. Een aantal van deze bemerkingen werden opgevolgd. De overige bemerkingen maken duidelijk waar er zich momenteel leemtes of onduidelijkheden bevinden in de wet en vormen mogelijks een inspiratiebron voor de interpretatie en praktische toepassing ervan.

Een bloemlezing van een aantal, volgens de CAP, “openstaande” punten:

Toepassingsgebied

  • Is de wet van toepassing wanneer een partiële voortzetting van de pensioenopbouw en/of van de risicodekkingen is voorzien?
  • Hoe moet de wet concreet worden toegepast door de sectoren waar de afwezigheid van een loondefinitie en de geautomatiseerde inning van de bijdragen tot veel praktische vraagtekens leidt?

Werking in de tijd

  • Hoewel het niet de bedoeling is dit te doen, kan men zich afvragen of het gerechtvaardigd is de verderzetting van de toezeggingen uit te sluiten voor toekomstige periodes van tijdelijke werkloosheid om economische redenen die aan Corona kunnen worden toegeschreven en die zich voordoen na het einde van de algehele crisissituatie (bv. in de loop van volgend jaar).

Behoud van de toezeggingen

  • Hoe moet, ingeval van pensioentoezeggingen van het type vaste bijdragen beheerd in het kader van een tak 23 groepsverzekering of door een pensioenfonds, het rendement van de hypothetisch op de vervaldagen verrichte stortingen worden berekend?

De toekomst zal uitwijzen of het noodzakelijk is om de wet van 7 mei 2020 op deze punten te verduidelijken.

[1] Meer bepaald de wet van 7 mei 2020 houdende uitzonderlijke maatregelen in het kader van de COVID-19-pandemie inzake pensioenen, aanvullende pensioenen en andere aanvullende voordelen inzake sociale zekerheid, BS 18 mei 2020.

[2] Advies nr. 39 CAP: https://www.fsma.be/sites/default/files/public/content/advorg/2020/advice_39_ap_nl.pdf