Uitzonderlijke maatregelen voor pensioenfondsen in het kader van COVID-19: Raad van Bestuur

Om de impact van de COVID-19-pandemie op pensioenfondsen te beperken, heeft de wetgever een wet uitgevaardigd om te remediëren aan een aantal praktische moeilijkheden waarmee pensioenfondsen (IBP’s) worden geconfronteerd in het kader van de COVID-19-pandemie.[1] Ondanks het flexibel kader voorzien door de WIBP voor de organisatie van de Algemene Vergaderingen (AV) en vergaderingen van de operationele organen van IBP’s, zijn er dwingende wettelijke, alsook vaak statutaire bepalingen die, gezien de omstandigheden, mogelijks moeilijk te respecteren zijn.

Wat betreft de Raad van Bestuur (RvB) voorziet de wet het volgende:

  • elke beslissing van de RvB kan worden genomen bij eenparig besluit van al zijn leden mits schriftelijke weergave of via elk ander communicatiemiddel als bedoeld in artikel 2281 van het Burgerlijk wetboek. Dit is aldus in afwijking van artikel 30 van de Wet van 27 oktober 2006 betreffende het toezicht op de instellingen voor bedrijfspensioenvoorziening dat voorziet dat de procedure van schriftelijke besluitvorming in de statuten moet voorzien zijn en niet mag gebruikt worden voor, o.m., het vaststellen van de jaarrekening ;
  • De vergaderingen van de RvB en van elk ander operationeel orgaan worden gehouden door middel van elk telecommunicatiemiddel dat een gezamenlijke beraadslaging toelaat, zoals telefonische of videoconferenties.

Deze maatregelen hebben uitwerking van 1 maart 2020 tot en met 30 september 2020. De Koning kan deze termijn echter verlengen bij Koninklijk Besluit. De maatregelen zijn niet van toepassing op vergaderingen die sinds 1 maart 2020 hebben plaatsgevonden overeenkomstig de regels die vóór de inwerkingtreding van deze wet van toepassing waren.

Met het oog op de continuïteit van de beslissingsstructuren beveelt de FSMA daarnaast aan om binnen de RvB eventueel back-ups aan te duiden.

De wet bevat eveneens een aantal maatregelen m.b.t. de organisatie van de AV van IBP’s. Hiervoor verwijzen we naar de blogpost van 25 mei 2020, “Mesures exceptionnelles « COVID-19 » pour les fonds de pension”.

[1] Wet van 14 mei 2020 houdende uitzonderlijke maatregelen voor de instellingen voor bedrijfspensioenvoorziening in het kader van de COVID-19-pandemie, BS 26 mei 2020.