Rapportering voor IBP’s: noteer alvast enkele belangrijke data in de agenda

In een ontwerpcirculaire van 11 september 2019, werpt de FSMA uitvoerig haar licht op de concrete modaliteiten van de rapportering ten laste van de IBP’s (instellingen voor bedrijfspensioenvoorziening, de zogenaamde pensioenfondsen). Deze ontwerpcirculaire heeft het voorwerp uitgemaakt van een consultatie die op 15 oktober werd afgesloten.

De ontwerpcirculaire splitst de rapportering op in twee grote luiken: (i) de “prudentiële rapportering”, die reeds goed gekend is, en (ii) de “Europese” rapportering, waarvan we eerder al enkele aspecten toelichtten.

In deze blogpost beperken we ons tot de prudentiële rapportering die jaarlijks dient te gebeuren.

De ontwerpcirculaire schakelt de termijn voor de prudentiële rapportering gelijk met de termijn van de jaarlijkse “Europese” rapportering.

Dit heeft onder meer tot gevolg dat de gegevens en documenten die verband houden met de jaarrekening en die op FiMiS en eCorporate moeten worden opgeladen, op een aantal uitzonderingen na, ten laatste 14 weken na het einde van het boekjaar aan de FSMA moeten worden bezorgd.

Het gaat in dit geval om documenten zoals het jaarverslag van de Raad van Bestuur, het verslag van de erkende commissaris aan de Algemene Vergadering, de notulen van de Raad van Bestuur en het verslag van de vereffenaar aan de Algemene Vergadering.  Deze gegevens mogen nog steeds gewijzigd worden tot ten laatste 30 juni volgend op het boekjaar waarover gerapporteerd wordt.

Teneinde deze rapporteringsdeadlines te respecteren, zullen de IBP’s dus tijdig een Raad van Bestuur moeten organiseren om deze documenten goed te keuren.

Om de IBP’s de kans te geven zich aan deze nieuwe planning aan te passen, werd er voorzien in een overgangsperiode. Voor de jaarlijkse rapportering over het boekjaar 2020 werd de termijn vastgelegd op 20 weken na het einde van het boekjaar. Jaarlijks verkort deze termijn met 2 weken om te komen tot de voormelde termijn van 14 weken.

Concreet betekent dit dat de komende jaren er een Raad van Bestuur zal moeten georganiseerd worden vóór de volgende data: 19 mei 2020, 6 mei 2021, 22 april 2022 en 8 april 2023.

Let op, deze ontwerpcirculaire van de FSMA is momenteel enkel nog terug te vinden bij de afgesloten consultaties en werd dus nog niet officieel gepubliceerd.