Ontslag om dringende reden: door de werkgever geleden schade relevante factor bij de beoordeling van de ernst van de tekortkoming?

Bij een betwisting van een ontslag om dringende reden, moet de rechter onderzoeken of de aangevoerde tekortkoming ernstig genoeg is om het ontslag om dringende reden te rechtvaardigen in het licht van de concrete omstandigheden. In een arrest van 6 februari 2023 oordeelde het Hof van Cassatie dat de door de werkgever geleden schade één van de concrete omstandigheden kan zijn die de rechter bij deze beoordeling in aanmerking moet nemen.

Feiten

In casu werd een werkneemster met de functie “Finance Manager Benelux” ontslagen om dringende reden aangezien zij een btw-aangifte niet tijdig had ingediend, en bovendien had nagelaten  haar leidinggevende onmiddellijk in te lichten over de daaropvolgende boete en de aanslag die door de administratie ambtshalve werd opgelegd. Verder had zij ook nagelaten om de nodige stappen te ondernemen om deze aanslag te betwisten en had ze evenmin een provisie aangelegd overeenkomstig de interne regels van het bedrijf. De werkgever moest 72.195,18 EUR betalen ingevolge de niet-betwiste ambtshalve aanslag.  

De werkgever riep deze schade in als een element dat de dringende reden mee ondersteunde.

De dringende reden werd door de werkneemster betwist.

Zowel in eerste aanleg als in beroep werd de werkneemster in het gelijk gesteld. Het arbeidshof erkende dat de werkgever aanzienlijke schade geleden had, doch achtte deze schade niet relevant voor de beoordeling van de rechtmatigheid van het ontslag om dringende reden.

Beslissing

Het Hof van Cassatie vernietigde het arrest van het Arbeidshof en herhaalde de volgende principes:

  • De Arbeidsovereenkomstenwet vereist niet dat de werkgever schade lijdt opdat sprake zou kunnen zijn van een dringende reden;
  • Niets belet de rechter evenwel om bij de beoordeling van de ernst van de  tekortkoming na te gaan of de werkgever schade heeft geleden.

Het Hof van Cassatie bevestigde verder dat de rechter bij de beoordeling van de ernst van de tekortkoming rekening moet houden met alle omstandigheden van de tekortkoming, waaronder ook de aanzienlijke schade die de werkgever geleden heeft.

Wat te onthouden hieruit?

Een werkgever moet niet noodzakelijk schade hebben geleden voordat er sprake kan zijn van een ernstige tekortkoming die een ontslag om dringende reden rechtvaardigt. Maar indien de werkgever schade heeft geleden en deze inroept, moet deze schade mee in acht worden genomen door de rechter om te beoordelen of een tekortkoming al dan niet ernstig is.

Bron: Cass. 6 februari 2023, S.18.0095.N/1, wwww.juriportal.be