Nieuwe werkhervattingspremie voor werkgevers

Begin deze week verscheen een artikel in de Tijd over een analyse van het Belgische statistiekbureau Statbel waaruit blijkt dat het aantal arbeidsongeschikten sneller groeit dan het aantal werkenden. Zo is het aantal arbeidsongeschikte Belgen in 2022 met 6,1% gestegen ten opzichte van het jaar 2021, terwijl het aantal werkenden slechts met 2,4% gestegen is.

Deze cijfers duwen ons met de neus op de waarheid en bevestigen dat langdurig zieken en in het bijzonder de re-integratie van deze groep bijzondere aandacht verdient. In dat kader heeft de huidige regering de ambitie uitgesproken om een arbeidsparticipatie van 80% te behalen in 2030. “Terug Naar Werk-trajecten”, “Terugkeercoaches” en een hervorming van de re-integratieprocedure moeten daartoe bijdragen.

In de Programmawet van 26 december 2022 is ook sprake van een nieuwe premie voor werkgevers die een langdurig zieke werknemer in dienst nemen. Hieronder laten we ons licht schijnen over het kader van deze werkhervattingspremie dat op vandaag bekend is maar nog verder uitgewerkt moet worden.

Wat?

Een werkhervattingspremie van 1.000 EUR voor werkgevers (zowel uit de privé als publieke sector) die een als invalide erkende werknemer aanwerven.   

De premie kan worden toegekend zowel aan nieuwe werkgevers, als aan de huidige werkgever die de werknemer ‘opnieuw’ tewerkstelt.

Voorwaarden?

De premie zal worden toegekend aan werkgevers die:

  • Een werknemer in invaliditeit in dienst nemen (met name iemand die al minstens één jaar arbeidsongeschikt is)
  • In het kader van een door de adviserende arts van het ziekenfonds toegestane werkhervatting

Wanneer?

De maatregel treedt in werking vanaf 1 april 2023. Het is de bedoeling dat de premie kan worden toegekend tot en met 31 maart 2025. Het systeem zal voor deze datum geëvalueerd worden om na te gaan of het na 1 april 2025 nog van toepassing blijft of niet.

Hoe?

In principe zullen de ziekenfondsen instaan voor de uitkering van de premie. Het RIZIV zal op haar beurt de ziekenfondsen financieren.

De concrete toekenningvoorwaarden en -modaliteiten van de premie moeten nog verder uitgewerkt worden via een Koninklijk Besluit.

Wij volgen verder op voor u.