Opeenvolging van arbeidsovereenkomsten van bepaalde duur en vervangingsovereenkomsten: nieuwe regels op komst  

Op 23 januari 2023 werd bij de Kamer een wetsontwerp ingediend om het opeenvolgende gebruik van arbeidsovereenkomsten van bepaalde duur in combinatie met vervangingsovereenkomsten te regelen.

Op vandaag bestaat er enkel een regeling voor opeenvolgende arbeidsovereenkomsten van bepaalde duur, of opeenvolgende vervangingsovereenkomsten. Wanneer beiden elkaar opvolgen was er wat rechtsonzekerheid, en dit gaf op 17 juni 2021 aanleiding tot een arrest van het Grondwettelijk Hof (bekijk hier onze blogpost).

Een nieuw artikel 11quater dat wordt ingevoegd in de Arbeidsovereenkomstenwet, zou dit euvel verhelpen door te voorzien dat opeenvolgende arbeidsovereenkomsten van bepaalde duur en vervangingsovereenkomsten (zonder onderbreking toe te schrijven aan de werknemer) geen langere duur mogen bestrijken dan in totaal 2 jaar. Zo niet, zijn de regels voor arbeidsovereenkomsten van onbepaalde duur van toepassing.

De Nationale Arbeidsraad adviseerde echter dat na opeenvolgende arbeidsovereenkomsten van bepaalde duur, het nog steeds mogelijk moest zijn om een collega te vervangen met loopbaanonderbreking of tijdskrediet, zonder te belanden in een arbeidsovereenkomst van onbepaalde duur. Om misbruik van opeenvolgende contracten te voorkomen moet wel een beperking gesteld worden, aldus de NAR. De nieuwe regel zou nu zijn dat kan afgeweken worden van de maximumduur van 2 jaar indien een vervangingsovereenkomst volgt op meerdere opeenvolgende arbeidsovereenkomsten van bepaalde duur, voor zover:

  • de opeenvolgende arbeidsovereenkomsten van bepaalde duur gerechtvaardigd zijn door de aard van het werk of een andere wettige reden; en
  • de totale duur van deze opeenvolging (contracten van bepaalde duur + vervangingsovereenkomst) niet langer is dan 3 jaar.

Dit komt erop neer dat de duurtijd van een vervangingsovereenkomst, die na of tussen opeenvolgende arbeidsovereenkomsten van bepaalde duur wordt afgesloten, tot maximaal 1 jaar geneutraliseerd wordt in de telling. Is dus mogelijk zonder dat sprake is van een contract van onbepaalde duur: een bepaalde duur contract van 1 jaar gevolgd door een vervanging van 1 jaar en opnieuw gevolgd door een bepaalde duur contract van 1 jaar. Of contract bepaalde duur van 2 jaar gevolg door vervanging van 1 jaar.   

Bijzonder is dat de nieuwe regeling niet alleen van toepassing is op arbeidsovereenkomsten die na de inwerkingtreding worden afgesloten, maar dat ook reeds lopende contracten die verlengd worden na de inwerkingtreding, meetellen.