Vlaams decreet breidt bescherming bij discriminatie op de werkvloer uit

Op 30 maart 2021 werd het “Decreet van 19 maart 2021 tot wijziging van artikel 12 van het decreet van 8 mei 2002 houdende evenredige participatie op de arbeidsmarkt en artikel 38 van het decreet van 10 juli 2008 houdende een kader voor het Vlaamse gelijkekansen- en gelijkebehandelingsbeleid” gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad. Dit decreet trad op 9 april 2021 in werking.

Zoals algemeen bekend, bestond er voor deze wetswijziging al een bescherming tegen represailles door de werkgever in geval van een melding, klacht of procedure wegens discriminatie. Deze bescherming gold echter enkel voor :

  1. de personen die het slachtoffer werden van een discriminatie,
  2. de personen die de gediscrimineerde persoon vertegenwoordigden of
  3. personen die in een formele procedure getuigden namens het slachtoffer van de discriminatie.

In het arrest Hakelbracht (HvJ 20 juni 2019, C-404/18) oordeelde het Europese Hof van Justitie in 2019 echter al dat deze omzetting van de Europese richtlijn 2006/54 onvoldoende was. Dit nieuwe decreet breidt deze bescherming nu dan ook uit voor personen die aan een slachtoffer van discriminatie steun verlenen door het slachtoffer te verdedigen of te vertegenwoordigen. ‘Steun verlenen’ moet daarbij niet enkel verstaan worden als het bijstaan in een formele procedure tegen de discriminatie, maar kan ook informeel gebeuren.

Indien een werkgever dus zou overgaan tot het ontslag van zo’n werknemer die steun heeft verleend aan een slachtoffer (of een andere maatregel zou nemen die als een represaille gezien kan worden), zal dezelfde bescherming van toepassing zijn en zal dit voor de werkgever bijgevolg ook een risico inhouden om veroordeeld te worden tot de betaling van een schadevergoeding.

Het Waalse Gewest, de Franse Gemeenschap, het Brusselse Hoofdstedelijke Gewest en de Duitstalige Gemeenschap hadden hun regelgeving ook al aangepast ten gevolge van dit Hakelbracht-arrest.

Bron: Decreet van 19 maart 2021 tot wijziging van artikel 12 van het decreet van 8 mei 2002 houdende evenredige participatie op de arbeidsmarkt en artikel 38 van het decreet van 10 juli 2008 houdende een kader voor het Vlaamse gelijkekansen- en gelijkebehandelingsbeleid, BS 30 maart 2021.