Mag een vakbond automatisch een lijst van personeelsleden krijgen van de werkgever om propaganda te sturen ?

Neen. In haar recente richtsnoeren over de sociale verkiezingen, heeft de Gegevensbeschermingsautoriteit (GBA) beschouwd dat het gaat over een een verwerking die in se niet verenigbaar is met het oorspronkelijke doeleinde waarvoor de werkgever de personeelsgegevens heeft verkregen, namelijk personeelsbeheer en loonadministratie.

De werkgever mag de persoonsgegevens van het personeel enkel doorgeven indien elke individuele werknemer hiertoe zijn voorafgaande ondubbelzinnige en geïnformeerde toestemming heeft gegeven. ‘Geïnformeerd’ betekent dat de werkgever – vooraleer de toestemming van de werknemer in te winnen – informatie moet verstrekken over deze verwerking. Zo moet hij aan de werknemer de naam en het adres meedelen van de verwerkingsverantwoordelijke (hier de vakbond) aan wie zijn gegevens worden meegedeeld. Ook moet hij de werknemer op de hoogte brengen van het doel van de doorgifte (hier de verzending van propaganda in het kader van sociale verkiezingen). Het spreekt voor zich dat de gegevens van werknemers die geweigerd hebben toestemming te geven niet mogen worden doorgegeven.

Deze richtlijnen van de GBA zijn beschikbaar op
https://www.gegevensbeschermingsautoriteit.be/publications/sociale-verkiezingen-en-gegevensbescherming.pdf