COVID-19: verlenging van de uitzonderlijke maatregelen inzake aanvullende pensioenen

Met de wet van 7 mei 2020 had de wetgever voorzien dat werknemers konden blijven genieten van hun aanvullende pensioentoezegging en van de andere beroepsgebonden aanvullende risicodekkingen (ziektekostenverzekering en arbeidsongeschiktheids- en invaliditeitsdekking) tijdens de gehele periode van tijdelijke werkloosheid wegens overmacht of wegens economische redenen in het kader van de COVID-19 pandemie. De verderzetting van deze dekkingen gold ongeacht hetgeen werd bepaald in het pensioenreglement, de pensioenovereenkomst en/of in de verzekeringsovereenkomst, al kon de inrichter  (werkgever of sectorale inrichter) er eveneens voor kiezen om niet te voorzien in het behoud van de pensioenopbouw en van de risicodekkingen, met uitzondering van een overlijdensdekking tot 30 juni (de zogeheten “opting out”).

Deze maatregel gold in principe tot 30 september 2020. Maar op 6 november heeft de Ministerraad het initiatief genomen om voor te stellen om deze maatregelen te verlengen tot en met 31 maart 2021. Ze heeft hiervoor een voorontwerp van wet goedgekeurd dat inmiddels ter advies werd voorgelegd aan de Raad van State en weldra in de Kamer zal worden ingediend. Op dat moment zullen we onder meer te weten komen of de verlenging van deze COVID-19 maatregelen inzake aanvullend pensioen zullen worden ingevoerd met terugwerkende kracht (vanaf 1 oktober 2020), of de inrichters een tweede mogelijkheid tot opting out zullen krijgen en of er opnieuw een betalingsuitstel van de bijdragen en premies zal worden toegekend.

Conclusie: to be continued…

(Bron: Nieuwsbericht Ministerraad 6 november 2020, https://news.belgium.be/nl/covid-19-verlenging-van-de-uitzonderlijke-maatregelen-inzake-pensioenen)