Webinar – L’impact de la COVID-19 sur les relations collectives de travail / De impact van COVID-19 op de collectieve arbeidsrelaties

De pandemie van het coronavirus heeft het bedrijfsleven grondig gewijzigd en beïnvloed. Dit is in het bijzonder het geval voor wat betreft de collectieve arbeidsrelaties. COVID-19 heeft de verantwoordelijken voor de arbeidsrelaties in de ondernemingen en, bij uitbreiding, de HR-verantwoordelijken ertoe genoopt om anders te gaan nadenken over de werking van de sociale organen. Bepaalde ondernemingen hebben de werking van hun sociale organen verdergezet via videoconferentie, anderen mits naleving van de social distancing maatregelen. De invoering van deze nieuwe manieren van beheer werd niet altijd op een duidelijke en juridisch correcte manier uitgevoerd. Op enkele uitzonderingen na werden de huishoudelijke reglementen van de sociale organen niet aangepast. Hoe kan men de tijd en de vereiste middelen voor de uitvoering van een vakbondsmandaat tijdens de lockdown rechtvaardigen? Hoe wordt de voorbereidingstijd van vergaderingen van de OR en de CPBW geregeld? Hoe werkt de vakbondsafvaardiging op dit moment? Hoe worden de personeelsvergaderingen georganiseerd? Hoe kunnen de vakbondsorganisaties het contact houden met hun achterban tijdens deze periode?

Bovenop deze vragen die voortvloeien uit concrete situaties, zullen wij tijdens  dit webinar de impact onderzoeken van COVID-19  op de stopzetting van een activiteit, de outsourcing van een dienst, de sluiting van een dienst en de vermindering van het personeel, enerzijds met betrekking tot de juridische omkadering van deze situaties en anderzijds met betrekking tot de te nemen voorzorgsmaatregelen wanneer er met name enkele ontslagen of een grondigere herstructurering wordt beoogd.

Wanneer ?

Op donderdag 15 oktober 2020, van 11u tot 12u

Om in te schrijven, gelieve een e-mail te sturen naar events@younity.be

***

La pandémie du coronavirus a profondément changé et altéré la vie des entreprises. C’est notamment le cas en ce qui concerne les relations collectives de travail. La Covid-19 a contraint les responsables des relations sociales dans les entreprises et plus généralement les responsables des ressources humaines à penser différemment le fonctionnement des organes sociaux. Certaines entreprises ont en effet poursuivi le fonctionnement de leurs organes sociaux par vidéo-conférence, d’autres en tentant de respecter les règles de distanciation sociale. La mise en place de ces nouveaux modes de gestion ne s’est pas toujours exécutée de manière claire et juridiquement saine. A quelques exceptions près, les règlements d’ordre intérieur des organes sociaux n’ont pas été adaptés. Comment justifier également le temps et les facilités nécessaires à l’exercice d’un mandat syndicat en période de confinement ? Comment est organisé le temps préparatoire aux réunions des CE et des CPPT ? Comment la délégation syndicale fonctionne-t-elle à ce moment ? Comment sont organisées les assemblées du personnel ? Comment les organisations syndicales peuvent-elles maintenir le contact avec leur base pendant cette période ?

Outre ces questions issues de situations vécues, nous examinerons, dans le cadre de ce webinar, l’impact de la COVID-19 sur la cessation d’une activité, outsourcing d’un service, fermeture d’un service, la diminution du personnel, au regard, d’une part, de l’encadrement juridique de ces situations et d’autre part des précautions à prendre lorsque l’on envisage notamment quelques licenciements ou une restructuration plus profonde.

Quand ?

Le jeudi 15 octobre 2020, de 11h à 12h

Pour vous inscrire, veuillez envoyer un e-mail à events@younity.be