Shareholders Rights Directive en pensioenfondsen: de FSMA geeft uitleg

Met de wet van 28 april 2020 werd de Europese Shareholder’s Rights Directive van 17 mei 2017 omgezet in de Belgische wetgeving. Deze richtlijn over de langetermijnbetrokkenheid van aandeelhouders bevat onder meer een reeks maatregelen die erop gericht zijn om aandeelhouders meer te betrekken bij het beleid van de genoteerde vennootschappen waarin ze beleggen.

Gelet op het feit dat pensioenfondsen belangrijke institutionele beleggers zijn, heeft voormelde wet nieuwe transparantieverplichtingen toegevoegd aan artikel 95 WIBP[1]. Dit artikel gaat over de verklaring inzake beleggingsbeginselen, ook wel de SIP genaamd.

In haar mededeling[2] van 30 juni 2020 geeft de FSMA tekst en uitleg bij deze nieuwe transparantieverplichtingen, meer bepaald wat betreft het betrokkenheidsbeleid (art. 95, §2 WIBP) en de beleggingsstrategie (art. 95, §3 WIBP).

Het betrokkenheidsbeleid is een beleid dat pensioenfondsen in hun SIP moeten opnemen en waarin beschreven wordt hoe het pensioenfonds de aandeelhoudersbetrokkenheid in haar beleggingsstrategie integreert. Het pensioenfonds moet jaarlijks in haar jaarverslag openbaar maken hoe haar betrokkenheidsbeleid is uitgevoerd.

Daarnaast moeten pensioenfondsen jaarlijks in hun SIP of in hun jaarverslag bekendmaken hoe de beleggingsstrategie van het fonds is afgesteld op haar eigen verplichtingen en hoe deze strategie bijdraagt aan de langetermijnprestaties van haar activa, en dit in samenwerking met de vermogensbeheerders van het pensioenfonds. Dit zou er toe moeten bijdragen dat de belangen van de aangeslotenen en pensioengerechtigden, van de vermogensbeheerders en van de ondernemingen waarin is belegd, beter op elkaar worden afgestemd.

Een pensioenfonds kan ervoor kiezen om beide verplichtingen naast zich neer te leggen, maar dan moet het wel de redenen voor die beslissing bekendmaken (‘comply or explain’).

Tot slot verduidelijkt de FSMA haar verwachtingen met betrekking tot het doorvoeren van deze maatregelen: aangezien de wet van 28 april 2020 geen overgangsmaatregelen voorziet, is de FSMA bereid de nodige soepelheid aan de dag leggen en zal pas gecontroleerd worden of het pensioenfonds aan de hierboven vermelde verplichtingen heeft voldaan na de eerstvolgende aanpassing van de SIP. De toepassing van het betrokkenheidsbeleid moet echter al in het eerstvolgende jaarverslag worden opgenomen, evenals de informatie over de beleggingsstrategie indien ervoor werd gekozen om deze info via het jaarverslag mee te delen.

[1] Wet 27 oktober 2006 betreffende het toezicht op de instellingen voor bedrijfspensioenvoorziening, BS 10 november 2006.

[2] Mededeling FSMA_2020_07 van 30 juni 2020, https://www.fsma.be/sites/default/files/public/content/NL/circ/2020/fsma_2020_07_nl.pdf