KB Corona-ouderschapsverlof vandaag gepubliceerd (14 mei 2020)

Het corona-ouderschapsverlof moet ouders met jonge kinderen de mogelijkheid bieden om hun arbeidsprestaties tijdelijk te verminderen om zo hun werk en privéleven beter te kunnen combineren tijdens deze ongewone crisisperiode.

Wat?

Dit verlofstelsel laat werknemers toe om met akkoord van de werkgever hun arbeidsprestaties te verminderen met 1/5 of tot 1/2 van een voltijdse tewerkstelling.

Het gaat hier om een bijkomend (tijdelijk) thematisch verlof. Dit verlof wordt dus niet aangerekend op het gewone ouderschapsverlof.

Werknemers die momenteel een gewoon ouderschapsverlof opnemen, kunnen het lopende verlof:
– omzetten in een corona-ouderschapsverlof en dit zelfs retroactief tot 1 mei 2020 (bv. ½ gewoon ouderschapsverlof omzetten naar ½ corona-ouderschapsverlof) of;
– tijdelijk schorsen en een corona-ouderschapsverlof vragen (bv. 1/10 gewoon ouderschapsverlof tijdelijk schorsen voor ½ of 1/5 corona-ouderschapsverlof).

Wanneer?

Het corona-ouderschapsverlof kan worden opgenomen tussen 1 mei tot en met 30 juni (periode kan worden verlengd).

Het verlof kan worden opgenomen in één doorlopende periode tot het einde van de maatregel. Of voor bepaalde weken en/of maanden al dan niet aaneensluitend. Dit naar keuze van de werknemer.

Wie?

Het corona-ouderschapsverlof kan worden opgenomen door elke werknemer die:
– een kind jonger dan 12 jaar heeft (of 21 jaar oud in geval het kind een handicap heeft);
– minstens 1 maand anciënniteit heeft bij de werkgever;
– voltijds in dienst is (of minstens voor ¾ tewerkgesteld is om ½ corona-ouderschapsverlof aan te vragen).

Pleeg- en adoptieouders kunnen ook een beroep doen op het corona-ouderschapsverlof.

Procedure?

De aanvraagprocedure is – logisch – erg kort. De werknemer moet zijn werkgever schriftelijk minstens 3 werkdagen vooraf op de hoogte brengen van zijn vraag. Dit kan gebeuren via (1) een aangetekend schrijven, (2) overhandiging van een schriftelijke kennisgeving mits duplicaat voor ontvangst ondertekend wordt door de werkgever of (3) elektronisch mits ontvangstbevestiging van de werkgever. De aanvraag moet de begin- en einddatum van het ouderschapsverlof bevatten, en ook de dag(/dagen) waarop het verlof zou plaatsvinden.

De werkgever moet schriftelijk of op elektronische wijze mits ontvangstbevestiging zijn akkoord geven binnen een termijn van maximum 3 werkdagen na de aanvraag, en in ieder geval vóór de aanvang van het corona-ouderschapsverlof.

In onderling overleg kan ook een kortere termijn overeengekomen worden.

Let op: anders dan bij een gewoon ouderschapsverlof, waar de werkgever enkel een uitstel kan voorstellen, is de werkgever bij corona-ouderschapsverlof niet verplicht het verlof goed te keuren. Er is dus een mogelijkheid om dit als werkgever te weigeren.

Uitkering?

De werknemer heeft recht op een uitkering van de Rijksdienst voor Arbeidsvoorziening (“RVA”) voor de dagen van corona-ouderschapsverlof. Deze uitkering is 25% hoger dan de uitkering voor het reguliere ouderschapsverlof.

De vraag tot uitkering moet ten laatste twee maanden na het begin van het corona-ouderschapsverlof bij de RVA ingediend worden. De RVA kan voorzien in een modelformulier om deze aanvraag in te dienen.

Bron : Koninklijk besluit nr. 23 tot uitvoering van artikel 5, § 1, 5°, van de wet van 27 maart 2020 die machtiging verleent aan de Koning om maatregelen te nemen in de strijd tegen de verspreiding van het coronavirus COVID-19 (II) houdende het corona ouderschapsverlof, B.S. 14 mei 2020.