Groep van 10 bereikt akkoord over Corona-maatregelen

De Groep van 10 (samengesteld uit werknemers- en werkgeversorganisaties) heeft op 14 april 2020 een akkoord bereikt over de volgende drie nieuwe Corona-maatregelen.

• Nieuw medisch getuigschrift

De sociale partners introduceren een nieuw medisch getuigschrift waarop kan worden aangegeven dat de werknemer ofwel (1) daadwerkelijk arbeidsongeschikt is ofwel (2) in principe wel kan gaan werken maar in quarantaine moet worden geplaatst.

Met dit nieuwe attest willen de sociale partners de administratieve last voor de artsen verlichten en meer uniformiteit scheppen tussen de verschillende medische attesten tijdens deze Coronacrisis.

• Verhoging ziekte-uitkeringen

Om het verschil tussen de werkloosheidsuitkeringen en ziekte-uitkeringen weg te werken, vragen de sociale partners om de bedragen van de ziekte-uitkeringen tijdelijk aan te passen tot het niveau van de werkloosheidsuitkeringen.

Deze maatregel geldt enkel voor de periode waarbij het specifieke tijdelijke werkloosheidsstelsel ten gevolge van het Coronavirus van kracht is (momenteel voorzien tot 31 mei 2020).

• Meldingsplicht

In tegenstelling tot de huidige procedure, willen de sociale partners een meldingsplicht opleggen aan de werkgevers die beroep doen op tijdelijke werkloosheid.

Ten laatste de dag voorafgaandelijk aan de startdatum van de tijdelijke werkloosheid en uiterlijk op het ogenblik dat de werknemer zich naar het werk begeeft, meldt de werkgever (1) de periode van tijdelijke werkloosheid en (2) de dagen waarop de werknemer tijdelijk werkloos is en de dagen waarop hij geacht wordt arbeidsprestaties te leveren.

De werkgever dient zijn werknemers individueel in te lichten. Een collectieve communicatie is ook mogelijk indien het voor iedere werknemer duidelijk is welk arbeidsregime voor hem voorzien wordt.

Indien de werkgever deze meldingsplicht niet zou naleven, kan hij geen beroep doen op tijdelijke werkloosheid.

Naast de werknemers, moet ook de ondernemingsraad achteraf (of bij gebreke hieraan de gekende cascade : comité voor preventie en bescherming op het werk, of bij gebreke hieraan de vakbondsafvaardiging) geïnformeerd worden over het gebruik van tijdelijke werkloosheid.

Let wel, deze voorstellen zijn tot op heden nog niet bindend en dienen eerst omgezet te worden in wetgeving door de huidige regering.