NAR to the rescue, deel 1: Harmonisering aanvullende pensioenen arbeiders-bedienden op ondernemingsniveau

Niet de kerstman, maar wel de Nationale Arbeidsraad legde op 17 december 2019 een veelgevraagd cadeau onder de kerstboom van de Belgische werkgevers. In een nieuw advies[1] reikt de NAR verschillende concrete en praktische tools aan om zowel sectoren als ondernemingen te ondersteunen in hun werkzaamheden om het verschil in behandeling dat berust op het onderscheid tussen arbeiders en bedienden inzake aanvullende pensioenen weg te werken.

In zijn advies heeft de NAR de verschillende situaties uitgeschreven die zich in het kader van de harmonisering op het niveau van de onderneming kunnen voordoen, evenals de gevolgen die hieraan verbonden zijn. Werkgevers kunnen dit overzicht gebruiken om na te gaan in welke situatie zij zich bevinden en of zij desgevallend actie moeten ondernemen.

De NAR stipt aan dat het verschil in behandeling zal zijn weggewerkt van zodra arbeiders en bedienden globaal genomen hetzelfde aanvullende pensioenniveau genieten (ondernemingspensioen + sectorpensioen). De WAP, de aanbevelingen en tussentijdse rapporten van de NAR benadrukken dat de sectoren een primaire rol spelen in de harmonisering. De sectoren hebben immers de verplichting om tegen 1 januari 2023 cao’s neer te leggen die tegen ten laatste 1 januari 2025 de harmonisering tussen arbeiders en bedienden voltooien.

Toch worden werkgevers aangespoord om niet te wachten tot 2023 vooraleer zelf initiatief te nemen. De NAR beveelt werkgevers daarom aan te anticiperen op latere eventuele harmoniseringsmaatregelen op sectoraal niveau. Zo beveelt de NAR aan om een off-set formule (met name dat de voordelen voorzien op sectorniveau in mindering worden gebracht van het ondernemingsplan) in te schrijven in de pensioenformule of om te voorzien dat het ondernemingspensioenplan kan worden herzien zodra de harmonisering heeft plaatsgevonden op het sectorale niveau. In volgende blogposts zullen de aanbevelingen van de NAR aan de sectoren en met betrekking tot de inhoud van de geharmoniseerde pensioenstelsels worden belicht.


[1] Advies nr. 2.155 van de NAR van 17 december 2019, http://www.cnt.be/ADVIES/advies-2155.pdf.