Begin van de « occulte » beschermingsperiode – Dag X-30 (start tussen 12 en 25 januari 2020)

X-30-protection-occulte-3Zoals u weet, zegt wie sociale verkiezingen zegt, ook ontslagbescherming.

Kandidaten bij sociale verkiezingen zijn inderdaad beschermd tegen ontslag. Zij kunnen slechts om twee redenen worden ontslagen:

  • Ofwel om economische of technische redenen die erkend worden door het paritair comité;
  • Ofwel om een dwingende reden die voorafgaand door de arbeidsrechtbank is erkend.

De financiële gevolgen van een ontslag dat in strijd zou zijn met deze bescherming zijn zeer hoog. In de meest extreme gevallen kan de beschermings-vergoeding oplopen tot 8 jaar loon.

Wat u misschien niet weet, is dat deze bescherming met terugwerkende kracht begint.

Kandidaten worden immers beschermd nog voordat ze hun kandidatuur hebben ingediend … en dus nog voordat de werkgever kennis heeft van de identiteit van de kandidaten bij de sociale verkiezingen.

Deze zogenaamde “occulte” periode van bescherming vangt automatisch aan op basis van de verkiezingskalender, in functie van de datum die werd gekozen voor de verkiezingen.

Terwijl de werkgever pas op X+35 in kennis wordt gesteld van de naam van de kandidaten voor de sociale verkiezingen, datum waarop de representatieve organisaties van werknemers de officiële kandidatenlijsten aan de werkgever kunnen voorleggen, gaat de ontslagbescherming van de personeelsafgevaardigden en de niet-verkozen kandidaten in op de 30ste dag vóór de aanplakking van het bericht dat de datum van de verkiezingen vaststelt, namelijk op X-30

Voor de sociale verkiezingen van 2020 worden de namen van de kandidaten u dus pas tussen 17 maart 2020 en 30 maart 2020 – in functie van de datum van de verkiezingen – meegedeeld, terwijl de periode van de occulte bescherming – in functie van de datum die u binnen uw onderneming voor de verkiezingen hebt vastgesteld – zal ingaan tussen 12 januari 2020 en 25 januari 2020.

Concreet genieten de kandidaten bij de sociale verkiezingen een bescherming tegen ontslag tijdens de periode van 65 dagen voorafgaand aan de datum van de officiële indiening van de kandidatenlijsten voor de sociale verkiezingen op X+35.

Dus :

X – 30 Begin van de ontslagbescherming Tussen 12 en 25 januari 2020
X Aanplakking van het bericht dat de verkiezingen aankondigt Tussen 11 en 24 februari 2020
X + 35 Indienen officiële kandidatenlijsten Tussen 17 en 30 maart 2020
Y Verkiezingen Tussen 11 en 24 mei 2020

Indien er begin 2020 een ontslag wordt overwogen, moet men dan ook erg voorzichtig zijn.

De kandidatuur van een werknemer die na zijn ontslag wordt ingediend tijdens deze periode van “occulte” bescherming (X-30 tot X+35) activeert immers het beschermingsmechanisme.

Ons advies : vermijd elk ontslag tijdens deze periode, gezien het financiële risico.

In een beperkt aantal gevallen, bijvoorbeeld in geval van intrekking van een kandidatuur, kunnen de lijsten van de kandidaten nog tot en met dag X+76 worden gewijzigd.

Denk daarom zeker niet dat u niet langer risico loopt vanaf X+35 (tussen 17 en 30 maart 2020), wanneer de kandidatenlijsten worden ingediend.

Bij wijze van voorzorgsmaatregel is het daarom beter om te wachten tot de datum X+77 (tussen 28 april en 11 mei 2020) als u tot een ontslag moet overgaan.

De wettelijke bepalingen met betrekking tot het begin van de bescherming zijn van openbare orde. Het is niet toegestaan hiervan af te wijken.

De werkgever kan niets inbrengen tegen deze vorm van bescherming. Indien hij zich beroept op het rechtsmisbruik van de werknemer die zich opzettelijk op een lijst van kandidaten heeft laten plaatsen, moet hij kunnen bewijzen dat de betrokken werknemer dit heeft gedaan in reactie op zijn ontslag. Dit zal geen gemakkelijke taak zijn.