Het belang van interne reglementen en policy’s bij een dringende reden

Wanneer een werknemer een fout begaat en/of de interne richtlijnen overtreedt, is dit in principe niet voldoende om de werknemer te ontslaan om dringende reden, zonder opzeggingsperiode of ‑vergoeding. De situatie ligt echter enigszins anders indien de betrokken werknemer reeds een waarschuwing of blaam kreeg. Bovendien kan het belang van een bepaalde interne policy nogmaals onderstreept worden door dit aan te geven in de arbeidsovereenkomst of in een specifiek reglement of charter ondertekend door de werknemer.

In een arrest van 23 november 2018 herinnert het Arbeidshof te Brussel ons er aan dat er wel sprake kan zijn van een dringende reden indien de werknemer een flagrante inbreuk begaat én indien de werknemer ook uitdrukkelijk (en herhaaldelijk) gewezen werd op het belang van deze regels.

In casu, stelde de betrokken werknemer – die eveneens een personeelsafgevaardigde was – dat er geen sprake was van een dringende reden, maar dat hij enkel onachtzaam was geweest en daardoor de procedures niet 100% had toegepast.

De arbeidsovereenkomst bevatte echter een clausule die het belang van het naleven van de procedures vermelde én de werknemer had ook een charter van de werkgever ondertekend waarin het belang van deze regels en procedures uitdrukkelijk werd herhaald. Bovendien had de (beschermde) werknemer voordien reeds een blaam had gekregen voor het niet-respecteren van de procedures. Het Arbeidshof besloot dan ook dat er wel degelijk sprake was van een dringende reden. Zij stelde daarbij:

Het is evident dat zijn bescherming als personeelsafgevaardigde hem geen vrijgeleide geeft om belangrijke regels naast zich neer te leggen, zeker niet na de blaam die hij voor gelijkaardige feiten had gekregen en die hem tot grotere waakzaamheid had moeten bewegen.

Hoewel het er dus op lijkt dat de eerdere blaam de doorslag heeft gegeven, werd het belang van de geschonden regels onderstreept door de uitdrukkelijke vermeldingen in de Arbeidsovereenkomst en het charter, wat het een stuk aannemelijker maakt dat de fout een dringende reden uitmaakt.

Arbh. Brussel 23 november 2018, A.R. 2018/AB/856, juridat.be