De onrechtmatige verwerking van persoonsgegevens kan (ook) leiden tot morele schade

shutterstock_306840920

In het kader van een tuchtgeschil met één van haar ambtenaren had de Europese Commissie gebruik gemaakt van gezondheidsgegevens. De ambtenaar in kwestie leed aan een beroepsziekte die volgens haar te wijten was aan het pestgedrag van haar leidinggevende.

In haar arrest van 12 september jongstleden, oordeelde het Gerecht van de Europese Unie echter dat, in de gegeven omstandigheden, het verzamelen en het meedelen van deze gegevens door de Europese Commissie niet nodig was om de klacht van de betrokken ambtenaar af te wijzen. De verwerking van deze gegevens vormde dus een inbreuk op het recht op eerbiediging van de persoonlijke levenssfeer zoals vastgelegd in de artikelen 7 en 8 van het Handvest van de Grondrechten van de Europese Unie.

Volgens het Gerecht dient te worden opgemerkt dat, ongeacht de confidentialiteitsvoorschriften op grond waarvan deze gegevens verwerkt werden, de ambtenaar zich gelet op het uiterst vertrouwelijke en gevoelige karakter van deze gegevens terecht benadeeld had kunnen voelen door de inbreuk die ze de Europese Commissie verweet. Bijgevolg erkende het Gerecht het bestaan van morele schade, ex aequo et bono begroot op 2500 euro.

Dit arrest van het Gerecht (T-528/18) is beschikbaar op haar website

https://curia.europa.eu