Nieuwe aanvullende belastingvermindering voor lage pensioenen

Op 14 maart 2019 werd het wetsvoorstel tot wijziging van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992 voor wat betreft de fiscale bepalingen van de jobsdeal aangenomen door de Kamer. Dit wetsvoorstel voorziet onder meer in de invoering van een nieuwe aanvullende belastingvermindering voor gepensioneerden waarvan het pensioen net boven het referentie-inkomen ligt.

Historiek: hoger bruto-pensioen leidde tot lager netto-pensioen

Vroeger werd het netto inkomen uit pensioenen en vervangingsinkomsten geheel vrijgesteld van belastingen zolang dit netto inkomen een bepaald referentie-inkomen niet overschreed. Van zodra dit referentie inkomen, zelfs nog maar miniem, werd overschreden, werd de belastingplichtige geconfronteerd met een belasting. Sindsdien heeft de regering verschillende pogingen ondernomen om deze fiscale pensioenval uit de wereld te helpen.

Nieuwe aanvullende “gewone” belastingvermindering

Het wetsvoorstel dat op 14 maart 2019 door de Kamer werd goedgekeurd, voert een nieuwe bijkomende belastingvermindering in. De nieuwe vermindering wordt ingeschreven op het niveau van de gewone belastingvermindering voor pensioenen en vervangingsinkomsten. Hierdoor vervalt de voorwaarde dat het desbetreffende inkomen uitsluitend uit pensioenen en vervangingsinkomsten moet bestaan om een hogere belastingvermindering te kunnen krijgen, hetgeen voordien wel het geval was.

Voorwaarden

  • De nieuwe vermindering wordt enkel toegekend aan personen van wie het belastbare inkomen voor aanslagjaar 2019 niet hoger is dan 22 900  euro.
  • De belastingvermindering wordt lineair afgebouwd naarmate het belastbare inkomen evolueert tussen het huidige bedrag van het referentie-inkomen (15 620 euro) en het hierboven vermelde plafond van 22 900 euro.
  • Het bedrag van de vermindering kan nooit meer bedragen dan de belasting die op de inkomsten verschuldigd is.

Deze regeling is van toepassing vanaf aanslagjaar 2020.

Bron: Voorstel van wet tot wijziging van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992 voor wat betreft de fiscale bepalingen van de jobsdeal, Parl.St. Kamer 2018-19, nr. 3482/009. (http://www.dekamer.be/flwb/pdf/54/3482/54K3482009.pdf)