1/10de ouderschapsverlof, mogelijk vanaf morgen!

Vanaf 6 oktober 2018 kan een werknemer overeenkomen met zijn werkgever, in het kader van ouderschapsverlof, om zijn arbeidsprestaties te verminderen met 1/10de van het normaal aantal arbeidsuren van een voltijdse betrekking.

Deze nieuwe vorm van ouderschapsverlof wordt zo toegevoegd aan het ouderschapsverlof dat voorziet in een volledige schorsing van de arbeidsprestaties en aan het ouderschapsverlof dat voorziet in een vermindering van de deeltijdse arbeid of 1/5de van de arbeidstijd.

Voor de uitoefening van deze vorm van onderbreking van de loopbaan, is het akkoord van de werkgever strikt verreist. Er is een onderbrekingsvergoeding voorzien.

Let op! De praktische modaliteiten moeten echter nog worden vastgesteld door het koninklijk besluit. We kunnen wel al lezen in het advies van de NAR n° 2.014 daterend van 20 december 2016 dat deze vorm van verlof kan plaatsvinden gedurende een periode van veertig maanden, met een halve dag verlof per week of één dag per twee weken.

Bron : Wet van 2 september 2018 tot wijziging van de wet van 22 januari 1985 houdende sociale bepalingen wat het ouderschapsverlof betreft,  B.S., 26 september 2018.