Goed nieuws : onmiddellijke aansluiting bij aanvullende pensioenplannen voor iedereen vanaf 1 januari 2019 !

Het Parlement heeft in de plenaire vergadering van 21 juni 2018 de wet aangenomen die de “Portabiliy” Richtlijn 2014/50/EU omzet naar Belgisch recht.

Vanaf 1 januari 2019:

  • zal elke werknemer die geviseerd wordt door een pensioenstelsel hierbij onmiddellijk moeten worden aangesloten;
  • zal een aangeslotene onmiddellijk rechten kunnen doen gelden in het kader van de van kracht zijnde pensioentoezegging.

Logischerwijs zou het aantal gevallen waarin de aangeslotene een klein bedrag aan verworven reserves heeft samengesteld, dus toenemen. Deze situatie zou tot gevolg kunnen hebben dat het naleven van de formaliteiten bij uittreding van de aangeslotene disproportioneel lijkt rekening houdend met het bedrag van de verworven reserves.

Om deze situatie te verhelpen voorziet de wet dat wanneer op datum van uittreding het bedrag van de verworven reserves van de aangeslotene niet hoger is dan 150 EUR (bedrag te indexeren), dit bedrag bij de pensioeninstelling blijft zonder wijziging van de pensioentoezegging. De wet voorziet nochtans eveneens dat het pensioenreglement hiervan kan afwijken.

Het concrete gevolg van deze nieuwe maatregel ?

De werkgevers (inrichters) zullen zich moeten uitmaken of ze al dan niet zullen toelaten dat hun aangeslotenen van wie de verworven reserves het bedrag van 150 EUR niet overstijgt, kunnen genieten van de “klassieke” bestemmingsmogelijkheden van de verworven reserves ingeval van uittreding (zoals de mogelijkheid om te kiezen voor een overlijdensdekking gelijk aan de verworven reserves of de overdracht van zijn reserves naar de pensioeninstelling van de nieuwe werkgever).

Indien ze beslissen om de oplossing te volgen voorzien door de nieuwe wet, zullen de verplichtingen bij uittreding verlichten aangezien de pensioeninstelling de gegevens met betrekking tot de uittreding niet met de werkgever moet uitwisselen (zoals het bedrag van de verworven prestaties, van de verworven reserves). Daarmee samenhangend zal de werkgever deze ook niet meer moeten meedelen aan de aangeslotene.

En wat nog ?

Een andere nieuwigheid voorzien door de wet is de verbetering van de informatie die aan de aangeslotene wordt meegedeeld met betrekking tot de mogelijke gevolgen van beëindiging van de arbeidsverhouding op zijn aanvullend pensioen.

De aangeslotene in dienst zal immers op eenvoudig verzoek geïnformeerd worden over:

  • de voorwaarden voor het verwerven van de pensioenrechten en de gevolgen van beëindiging van de arbeidsverhouding op deze voorwaarden;
  • de voorwaarden die de behandeling van de pensioenrechten regelen na de beëindiging van de arbeidsverhouding.