Aanvullend pensioen voor zelfstandigen-natuurlijke personen

Op 30 maart 2018 werd de wet “houdende diverse bepalingen inzake aanvullende pensioenen en tot instelling van een aanvullend pensioen voor de zelfstandigen actief als natuurlijk persoon, voor de meewerkende echtgenoten en voor de zelfstandige helpers” in het Belgisch Staatsblad gepubliceerd.

Deze wet maakt de tweede pensioenijler nu ook toegankelijk voor zelfstandigen die als natuurlijke persoon werken. In tegenstelling tot de zelfstandigen in een vennootschap, hadden zij immers niet de mogelijkheid om in de tweede pijler een pensioen op te bouwen in het fiscaal kader van de 80%-regel. Deze ongelijkheid wordt nu weggewerkt. Omdat de situaties verschillend zijn, werd ervoor gekozen om een apart wettelijk kader te creëren.

Concreet gaat het om eenmanszaken en vrijberoepers in hoofdberoep, maar ook om eenmanszaken en vrijberoepers in bijberoep met voldoende hoge inkomsten[1], alsook om meewerkende echtgenoten met een maxi-statuut en de zelfstandige helpers. Deze zelfstandigen zullen, vanaf de inwerkingtreding van de betreffende bepalingen, zelf een pensioenovereenkomst kunnen afsluiten met een pensioeninstelling die onder het toepassingsgebied van de wet zal vallen.

De wettelijke bepalingen die de mogelijkheid voorzien om een pensioenovereenkomst voor zelfstandigen af te sluiten treden in werking 3 maanden na de publicatie.

[1] met dien verstande dat zij de sociale bijdragen in hoofdberoep werkelijk verschuldigd zijn.