Cash for car: de wet werd goedgekeurd door de Kamer

cashforcar.jpg

Het wetsontwerp betreffende de invoering van een mobiliteitsvergoeding werd gisteren door de Kamer goedgekeurd. Na bekrachtiging door de Koning wordt ze eerstdaags gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad.

Deze wet treedt retroactief in werking op 1 januari 2018.

Concreet kunnen werkgevers een mobiliteitsvergoeding invoeren voor werknemers die reeds over een bedrijfsvoertuig beschikken en die in plaats van het voertuig wensen te beschikken over zo’n vergoeding.

Deze vergoeding stemt overeen met 20% (24% indien een tankkaart werd toegekend) van zes zevenden van de cataloguswaarde van het voertuig. Zo resulteert de inruiling van een voertuig met een cataloguswaarde van 25.000 €, BTW inbegrepen, bijvoorbeeld in een mobiliteitsvergoeding van 20% x 25.000 € x 6/7, dus 4.285,71 € per jaar en 357,14 € per maand.

Geen enkele sociale zekerheidsbijdrage (noch vanwege de werkgever, noch van persoonlijke aard) zal op deze vergoeding verschuldigd zijn. Er zal een bedrijfsvoorheffing worden berekend, die echter niet op de waarde van de mobiliteitsvergoeding wordt toegepast maar op de waarde van het VAA dat zou zijn voortgevloeid uit de terbeschikkingstelling van het bedrijfsvoertuig.