Een voorbeeldfunctie kan een verzwarende omstandigheid betekenen in het beoordelen van een ontslag wegens dringende reden

Dankzij het track and trace system waarmee de ambulances zijn uitgerust, constateerde een onderneming van ambulancediensten talloze tekortkomingen (die niet werden betwist) in hoofde van een niet-verkozen kandidaat bij de sociale verkiezingen van 2012:

  • Het persoonlijk gebruik van het voertuig (met name om het weekend aan zee door te brengen), hoewel het enkel te zijner beschikking was gesteld voor verplaatsingen van en naar het werk.
  • Het feit dat hij voor zijn vrijetijdbesteding tankte op kosten van de werkgever.
  • Herhaalde snelheidsovertredingen.

In zijn arrest erkende het Arbeidshof – en dit in tegenstelling tot de Arbeidsrechtbank – de dringende reden en stond het de werkgever toe om over te gaan tot het onmiddellijke ontslag van de werknemer zonder opzeggingstermijn noch opzeggingsvergoeding, en wel door te wijzen op volgende elementen:

  •  Door gebruik te maken van de ambulance in zijn vrije tijd (wat verboden was), schond de werknemer de geldende bedrijfsregels.
  • Wanneer een werknemer met een ambulance rijdt, gebeurt dit in uitvoering van een maatschappelijke dienst en heeft hij als ambulancier een voorbeeldfunctie in het verkeer. Deze voorbeeldfunctie vervalt evenwel wanneer hij een gevaar op de weg betekent.

Bijgevolg besloot het hof dat de manifeste en herhaalde overschrijding van de verkeersregels tijdens het niet-toegestane privégebruik van een ambulance de professionele samenwerking tussen werkgever en werknemer onmiddellijk en definitief onmogelijk maakt.

Bron: Arbeidshof te Brussel, 11 maart 2016, AR: 2016/AB/103