Een te veel betaald bedrag is geen voorschot dat op het loon van de werknemer kan worden ingehouden

Werkgevers maken vaak fouten in het loonproces en betalen werknemers meer dan ze zouden moeten.

Vervolgens rijst de vraag hoe deze onverschuldigde betaling kan worden teruggevorderd. Kan de werkgever het teveel betaalde terugvorderen via het volgende loon van de werknemer?

Vergeet niet dat de enige inhoudingen die toegestaan zijn op het loon van de werknemer, voorzien zijn in artikel 23 van de wet van 12 april 1965 betreffende de bescherming van het loon van de werknemers.

In deze lijst is er geen sprake van onverschuldigde betalingen, maar hij biedt de werkgever de mogelijkheid een aan de werknemer betaald voorschot terug te vorderen.

In de praktijk is dit vaak de basis waarop werkgevers onverschuldigde betalingen terugvorderen. Maar is een onverschuldigde betaling een voorschot in de zin van de wet van 12 april 1965?

Het Hof van Cassatie besliste in zijn arrest van 12 december 2022 in de volgende bewoordingen: ‘Het teveel betaalde loon vormt geen geldelijk voorschot vanwege de werkgever, dat met het loon van de werknemer kan worden verrekend krachtens artikel 23, eerste lid, 4°, van de wet van 12 april 1965 betreffende de bescherming van de verloning van werknemers.’

Hieruit volgt dat een werkgever die een onverschuldigde betaling verricht, dit bedrag niet zonder uitdrukkelijke toestemming van de werknemer op eigen initiatief mag inhouden op het volgende verloningen van de werknemer, op straffe van veroordeling tot terugbetaling van deze onrechtmatige inhouding en het plegen van een strafbaar feit dat door het Sociaal Strafwetboek wordt bestraft.

Een gewaarschuwd man telt voor twee.