Nieuwe regels bij afwezigheid wegens arbeidsongeschiktheid

Op 20 september 2022 werd het koninklijk besluit van 11 september 2022 gepubliceerd. Dit KB – dat in werking trad op 1 oktober 2022 – wijzigde een deel van de regelgeving betreffende het welzijn op het werk waarbij vooral de nieuwe regels betreffende het re-integratietraject veel aandacht kregen.

Naast een wijziging van het re-integratietraject, creëerde dit KB echter ook een nieuwe verplichting voor de werkgever van een arbeidsongeschikte werknemer.

Er wordt nu immers vereist dat de preventieadviseur-arbeidsarts (of de verpleegkundigen die hem bijstaan) na 4 weken afwezigheid contact opneemt met de arbeidsongeschikte werknemer. Tijdens dit contact wordt de werknemer geïnformeerd over de verschillende mogelijkheden bij werkhervatting, nl. een bezoek voorafgaand aan de werkhervatting of een re-integratietraject.

De ratio achter deze nieuwe regel is dat hoe langer een werknemer afwezig blijft, hoe kleiner de kans dat die effectief het werk hervat in de onderneming. De bedoeling van dit contact is dan ook om de werkhervatting te stimuleren door de werknemers in te lichten over de mogelijkheden om (tijdelijk) ander of aangepast werk en/of aanpassingen van de werkpost te vragen.

Dit vereist echter de medewerking van de werkgever, die zijn arbeidsarts tijdig moet inlichten als een werknemer 4 weken (of meer) arbeidsongeschikt is. Deze verplichting geldt voor alle werknemers, ongeacht of deze aan het verplicht gezondheidstoezicht zijn onderworpen.

Bron: Artt. I.4-4 en I.4-71/1, Codex over het welzijn op het werk