Kan de rechter een bonus toekennen als de werkgever de goede trouw schendt?

Het krijgen van een bonus vereist gewoonlijk het bereiken van bepaalde doelstellingen, al dan niet vastgelegd in een bonusplan. Vaak is de beoordeling van de prestaties van de werknemer hierbij een doorslaggevend element.

In haar arrest van 20 december 2021 diende het Hof van Cassatie zich over een zaak te buigen waarbij de werkgever geoordeeld had dat de werknemer in kwestie door zijn ondermaatse prestaties slechts recht had op 25% van de volledige bonus. De beslissing van de werkgever werd onder meer ingegeven door de negatieve feedback van het team waarbinnen de werknemer actief was.

Toen de werknemer dit aanvocht, oordeelde het Brusselse Arbeidshof dat de werkgever de goede trouw had geschonden omdat men de werknemer – vooraleer te beslissen over de bonus – (1) niet had toegelaten om te reageren op deze negatieve beoordelingen en (2) dat men de werknemer minstens op de hoogte had moeten stellen van het feit dat zijn prestaties als ondermaats werden beoordeeld (zodat hij zichzelf kon verbeteren of de feedback kon betwisten).

Het Brusselse Arbeidshof besliste daarom om deze schending van de goede trouw door de werkgever te sanctioneren door de werknemer het volledige bonusbedrag toe te kennen.

Hoewel het Hof van Cassatie zich niet uitsprak over de vraag of de werkgever effectief de goede trouw had geschonden (dit is een feitelijke kwestie, waarvoor het Hof van Cassatie niet bevoegd is), verbrak het wel de beslissing om de werknemer een volledige bonus toe te kennen.

Het Hof van Cassatie oordeelt immers dat de werknemer slechts recht heeft op de volledige bonus indien er vastgesteld wordt dat:

  • de werknemer effectief recht zou hebben op het maximale percentage van de bonus indien de overeenkomst en evaluatie te goeder trouw werd uitgevoerd (m.a.w. indien hij tijdig geïnformeerd werd over de evaluatie en/of hierop kon reageren);

Of

  • de werkgever het recht om de prestaties van de werknemer te beoordelen op een kennelijk onredelijke wijze heeft uitgeoefend en dat de normale uitoefening van dit recht tot de toekenning van het maximale percentage van de bonus had geleid.

Zelfs indien de werkgever de goede trouw zou hebben geschonden, mag de rechter zich dus niet zomaar in zijn plaats stellen en beslissen dat de werknemer recht heeft op de bonus. Zelfs in dergelijke gevallen, moet de rechter nog steeds nagaan of de werknemer de doelstellingen had bereikt zonder de schending van de goede trouw.

Bron: Cass. 20 december 2021, S.18.0089.N