PC 200: Koopkrachtakkoord voorziet 30 november 2021 als deadline voor de omzetting van de loonsverhoging in een gelijkwaardig voordeel

Op 18 november 2021 werd er in Paritair Comité 200 – het residuair PC voor de bedienden – een sectorakkoord gesloten waarin onder meer de verhoging van de lonen met 0,4% werd geformaliseerd. Deze stijging van het loon geldt zowel voor de minimumlonen (barema’s) als de reële lonen en zal plaatsvinden op 1 december 2021.

De reële maandlonen moeten echter niet verhoogd worden indien bedienden in de periode 2021-2022 al effectieve loonsverhogingen kregen volgens de binnen de onderneming geldende modaliteiten of als zij andere voordelen in koopkracht toegekend kregen die (minstens) gelijkwaardig zijn aan de verhoging van 0,4%.

Daarnaast is het voor werkgevers ook mogelijk om in het kader van deze verhoging met 0,4% een gelijkwaardig voordeel toe te kennen in plaats van een loonsverhoging. In dat geval moet dit echter worden vastgelegd tegen 30 november 2021 en moet het voordeel ook recurrent zijn vanaf uiterlijk 1 januari 2023.

Indien er een vakbondsafvaardiging aanwezig is in het bedrijf, moet het gelijkwaardig voordeel vastgelegd worden in een bedrijfsakkoord tegen uiterlijk 30 november 2021. Zo niet, moet de werkgever de bedienden schriftelijk en individueel informeren over het gelijkwaardig voordeel tegen dezelfde datum.

Snel handelen is dus vereist.

Bron: Sector-CAO van 18 november 2021 betreffende de koopkracht in het kader van het KB van 30 juli 2021 tot uitvoering van art. 7 § 1 van de wet van 26 juli 1996 tot bevordering van de werkgelegenheid en tot preventieve vrijwaring van het concurrentievermogen.