De (tweede) lockdown komt erg dichtbij… telewerk opnieuw de norm

Na het Overlegcomité van vrijdag jongstleden, 16 oktober, werden een aantal inperkingsmaatregelen aangekondigd om de steeds verspreidende pandemie in te dijken. 

Een ministerieel besluit van 18 oktober 2020 houdende dringende maatregelen om de verspreiding van het coronavirus COVID-19 te beperken werd gisteren gepubliceerd, dat deze maatregelen vastlegt.

Zoals in maart wordt telewerk opnieuw de regel, voor functies die zich ertoe lenen, met respect voor de continuïteit van de bedrijfsvoering, activiteiten en dienstverlening. Een week geleden werd telewerk ‘sterk aanbevolen’.

Mensen bij wie de functie het niet toelaat om telewerk te doen, moeten in de meest veilige omstandigheden kunnen werken. Ter herinnering:

  • de Generieke gids om de verspreiding van COVID-19 op het werk tegen te gaan, reikt een kader met maatregelen aan die op maat kunnen worden ingekleurd om er voor te zorgen dat het werk en de diensten in zo veilig en gezond mogelijke omstandigheden kunnen worden verricht;
  • er bestaan verschillende vormen van telewerk:
  1. structureel telewerk (opgenomen in CAO nr 85). Hiervoor is altijd een schriftelijk document vereist (schriftelijke overeenkomst of bijlage bij de arbeidsovereenkomst);
  2. occasioneel telewerk (opgenomen in de wet van 5 maart 2017 rond werkbaar en wendbaar werk). De werknemer kan aanspraak maken op occasioneel telewerk omwille van overmacht, d.w.z. wanneer de werknemer omwille van onvoorziene omstandigheden en onafhankelijk van zijn wil, zijn werkzaamheden niet op de normale arbeidsplaats kan uitvoeren, of om persoonlijke redenen. De werkgever kan (zonder verplichting hiertoe, maar wel aangeraden) via een CAO of het arbeidsreglement een kader vastleggen waarbinnen het telewerk aangevraagd moet worden;
  3. telewerk buiten deze wettelijke kaders, d.i. het stelsel zoals door de overheid opgelegd in het kader van de sanitaire crisis. Vermits er hiervoor geen verduidelijkingen bestaat, is het aangeraden om de modaliteiten ervan schriftelijk vast te leggen (bv., in een bijlage bij de arbeidsovereenkomst).