Wetsvoorstel halftijds pensioen

Op 20 februari 2019 werd het wetsvoorstel met betrekking tot het halftijds pensioen ingediend in de Kamer. Het initiatief stond voordien al op de agenda van de regering, die hierover in oktober 2018 een voorontwerp van wet goedkeurde.

Voorwaarden

De werkende die de leeftijd voor het vervroegd pensioen of de wettelijke pensioenleeftijd bereikt en die een verminderde beroepsactiviteit wil verderzetten, zal de mogelijkheid hebben om zijn rustpensioen te bekomen ten belope van 50 % van het pensioen waar hij recht op heeft. Het wetsvoorstel legt twee voorwaarden op om te kunnen genieten van deze nieuwe regeling:

  1. Hij of zij moet voor minstens 80% tewerkgesteld zijn geweest gedurende de laatste 12 maanden voorafgaand aan de maand van de pensioenaanvraag.
  2. Hij of zij zal zijn of haar beroepsactiviteit moeten verminderen zodanig dat deze beperkt blijft tot maximum 50 % van een voltijdse betrekking.

Voor wat betreft de zelfstandigen wordt de vermindering van de beroepsactiviteiten gecontroleerd aan de hand van een maximale grens van de beroepsinkomsten die de zelfstandige tegelijkertijd met het genot van het halftijds pensioen mag verwerven.

Door halftijds te blijven werken kan de werkende pensioenrechten blijven opbouwen voor de loopbaan gelegen tussen de ingangsdatum van het halftijds pensioen en deze van het volledige pensioen. Het halftijdse rustpensioen vormt een nieuwe mogelijkheid om het einde van de loopbaan in te richten, naast de andere bestaande mogelijkheden zoals bijvoorbeeld het eindeloopbaantijdskrediet en de loopbaanonderbreking.

Inwerkingtreding

Voor wat betreft de bepalingen betreffende het halftijds pensioen voor werknemers, werd de inwerkingtreding van het wetsvoorstel vastgelegd op 1 juli 2019. Ze zullen van toepassing zijn op de pensioenen die voor het eerst ingaan op 1 januari 2020.

Voor wat betreft de bepalingen betreffende het halftijds pensioen voor zelfstandigen, moet de datum van inwerkingtreding worden vastgelegd bij koninklijk besluit. De bepalingen zullen van toepassing zijn op de pensioenen die voor het eerst ingaan op deze datum, evenals op de aanvragen tot halftijds pensioen die werden ingediend tot maximaal 6 maanden voorafgaand aan deze datum.