Enkele aandachtspunten wanneer u beroep doet op een ondernemings-CAO

1. De Verplichte vermeldingen

Voor de geldigheid van uw ondernemings-CAO is het essentieel dat deze alle wettelijk vereiste informatie bevat, waaronder met name:

• De benaming van de organisaties die de overeenkomst aangaan;

• De naam van de personen die de overeenkomst sluiten en de hoedanigheid waarin die personen optreden en eventueel de functie die zij in hun organisatie bekleden. De persoon die bevoegd is om de onderneming te verbinden, moet de CAO altijd ondertekenen;

• Het toepassingsgebied, de personen, de categorieën van werknemers en de ondernemingen of vestigingen van onderneming (op basis van het ondernemingsnummer en eventueel de vestigingsnummers) waarop de overeenkomst van toepassing is ;

• De geldigheidsduur van de overeenkomst voor bepaalde tijd of de wijze en termijnen van opzegging van de overeenkomst voor onbepaalde tijd of voor bepaalde tijd met verlengings- of opzeggingsbeding;

• De datum van inwerkingtreding, indien de overeenkomst niet in werking treedt op de datum waarop zij wordt gesloten;

• De datum waarop de overeenkomst wordt gesloten;

• De handtekening van de personen die bevoegd zijn tot ondertekenen;

• Het ondernemingsnummer of de ondernemingsnummers voor overeenkomsten gesloten voor een onderneming of voor een groep van ondernemingen. In de gevallen dat de onderneming of de ondernemingen uit meerdere zelfstandige entiteiten bestaat en de CAO slechts geldt voor 1 om meerdere vestigingseenheden, moeten de vestigingseenheidsnummers worden vermeld van de entiteiten waar de overeenkomst van toepassing is;

• De datum en het registratienummer van de voorheen neergelegde collectieve arbeidsovereenkomst of collectieve arbeidsovereenkomsten die door de overeenkomst worden gewijzigd, verlengd of opgeheven.

Indien de ondernemings-CAO deze vereiste informatie niet bevat, wordt de registratie ervan voorlopig geweigerd. De partijen hebben dan 6 maanden de tijd om de tekst aan te passen. Na deze periode wordt de registratie definitief geweigerd.

2. Een ondernemings-CAO kan altijd worden opgezegd

Zowel de werkgever als de vakbondsorganisaties kunnen een ondernemings-CAO voor onbepaalde tijd, of voor bepaalde tijd mét een stilzwijgend verlengingsbeding, opzeggen. Het is echter verstandig om na te gaan of de opzegging niet met eenparigheid van de stemmen van de partijen of alleen van de vakbondsorganisaties in het kader van de CAO moet worden verkregen.

De procedure en termijnen voor beëindiging moeten in de overeenkomst worden vastgelegd. Een gedeeltelijke opzegging is alleen mogelijk indien de overeenkomst zulks uitdrukkelijk bepaalt. Opzegging geschiedt op straffe van nietigheid in de vorm van een schriftelijk document.

De opzegging van een overeenkomst van onbepaalde duur of van bepaalde duur die een verlengings-of opzeggingsbeding bevat, moet worden gedeponeerd bij de griffie van de Algemene Directie Collectieve Arbeidsbetrekkingen. De registratie of weigering van een opzeggingshandeling wordt ter kennis gebracht van de organisatie of persoon die deze heeft neergelegd.

3. Hoe de ondernemings-CAO wijzigen, uitbreiden of vervangen ?

Een ondernemings-CAO is een overeenkomst van het gemeen recht onderworpen aan het algemeen verbintenissenrecht. Wat de partijen hebben beslist, kunnen zij vrij wijzigen. Dit heeft praktische gevolgen die niet over het hoofd mogen worden gezien.

Een CAO voor bepaalde tijd kan vóór het einde van de geldigheidsduur geheel of gedeeltelijk worden gewijzigd door een andere CAO. Een CAO voor onbepaalde duur kan ook geheel of gedeeltelijk worden gewijzigd door en andere CAO, zonder dat deze noodzakelijkerwijs hoeft te worden opgezegd.

De gedeeltelijke wijziging is onderworpen aan verschillende voorwaarden :

• De contracterende partijen moeten dezelfde zijn als die van de oorspronkelijke CAO ;

• De behandelde onderwerpen moeten dezelfde zijn ;

• Het toepassingsgebied moet ongewijzigd blijven, tenzij de partijen overeenkomen het ook te wijzigen ;

• De nieuwe CAO moet alle wettelijke geldigheidsvoorwaarden respecteren, waaronder dus ook de verwijzing naar de registratienummers van de te wijzigen of te vervangen CAO’s.

Een CAO voor bepaalde tijd kan worden verlengd. Tussen het einde van de geldigheidsperiode van de oude CAO en het begin van de geldigheidsperiode van de nieuwe CAO mag er geen onderbreking zijn. De registratienummers van de te verlengen CAO’s moeten altijd vermeld worden in de tekst van de nieuwe CAO.

Tot zover, enkele verstandige voorzorgsmaatregelen om in gedachten te houden.