Cash for car: de wet is gepubliceerd

cashforcar

De wet betreffende de invoering van een mobiliteitsvergoeding werd op 15 maart jl. goedgekeurd en wordt vandaag gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad. Het is voortaan mogelijk een bedrijfsvoertuig onder bepaalde voorwaarden te vervangen door een mobiliteitsvergoeding.

De Cash for car regeling is gebaseerd op de volgende principes :

  • Enkel de werkgever kan beslissen een mobiliteitsvergoeding in te voeren. Werknemers beschikken met andere woorden niet over een onvoorwaardelijk recht op cash for car.
  • Werknemers kunnen niet worden verplicht hun bedrijfsvoertuig in te ruilen voor een mobiliteitsvergoeding.
  • Voor deze regeling komen enkel werkgevers in aanmerking die al minstens 36 maanden ononderbroken bedrijfsvoertuigen toekennen (een uitzondering is voorzien voor jonge ondernemingen).
  • De betrokken werknemers zijn diegenen die op het ogenblik van de aanvraag sinds ten minste 3 maanden over een bedrijfsvoertuig beschikken EN die gedurende 12 maanden in de loop van de 36 maanden die voorafgaan aan de aanvraag, over een dergelijk voertuig hebben beschikt. Een uitzondering wordt voorzien voor werknemers die van werkgever zijn veranderd.

De mobiliteitsvergoeding stemt overeen met 20% – of 24% indien een tankkaart werd toegekend – van zes zevenden van de cataloguswaarde van het voertuig. Zo resulteert de inruiling van een voertuig met een cataloguswaarde van 25.000 €, BTW inbegrepen, bijvoorbeeld in een mobiliteitsvergoeding van 20% x 25.000 € x 6/7, dus 4.285,71 € per jaar en 357,14 € per maand.

Geen enkele sociale zekerheidsbijdrage (noch vanwege de werkgever, noch van persoonlijke aard) zal op deze vergoeding verschuldigd zijn. Er zal een bedrijfsvoorheffing worden berekend, maar enkel op de waarde van het VAA dat zou zijn voortgevloeid uit de terbeschikkingstelling van het bedrijfsvoertuig.

Deze wet wordt retroactief van kracht op 1 januari 2018.