Wijninckxbijdrage verhoogd van 1,5% naar 3%

Ter herinnering, de programmawet van 22 juni 2012 (B.S. 28 juni 2012) voerde een bijzondere sociale zekerheidsbijdrage van 1,5% in, de zogenaamde Wijninckxbijdrage, met betrekking tot de aanvullende pensioenen van werknemers en zelfstandigen.

De invoering van deze Wijninckxbijdrage werd voorzien in 2 fasen: een overgangsfase met een voorlopige regeling en een definitieve regeling.

In het kader van de voorlopige regeling – in werking sedert 1 januari 2012 – is de Wijninckxbijdrage verschuldigd van zodra voor een werknemer of een zelfstandige de som van de bedragen toegewezen aan de individuele rekeningen of de toename van de verworven reserves en de bijdragen voor de dekking van het overlijdensrisico, het bedrag van 30.000 EUR (te indexeren, hetzij 31.836 EUR voor aanslagjaar 2017) overschrijdt.

De inwerkingtreding van de definitieve regeling was initieel voorzien op 1 januari 2016, maar werd al een tweede keer uitgesteld, naar 1 januari 2019.

Zoals aangekondigd in haar algemene beleidsnota betreffende de pensioenen van 19 oktober 2017, had de regering beslist om het percentage van de verschuldigde bijdrage te verhogen opdat het opbouwen van een aanvullend rust- of overlevingspensioen meer zou bijdragen tot de solidariteit. Deze maatregel biedt een antwoord op een aanbeveling van het Rekenhof en beoogt buitensporige stortingen nog beter te kaderen. Ze zal worden toegepast vanaf het bijdragejaar 2018.

De programmawet van 25 december 2017, gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad op 29 december 2017, verhoogt de Wijninckxbijdrage van 1,5% naar 3%. De maatregel is in werking getreden op 1 januari 2018.