Het zomerakkoord van de regering-Michel: wat staat er op het programma inzake pensioenen?

De voorbije zomer sloot de federale regering een akkoord over een vijftigtal bijkomende socio-economische maatregelen. Graag bieden we u een overzicht van de belangrijkste maatregelen die een impact hebben op het gebied van de pensioenen.

Wat het wettelijk pensioen betreft:

– zullen de minimumpensioenen voor werknemers met een volledige loopbaan vanaf 1 januari 2018 verhoogd worden met 0,7%.

– zal verder vorm gegeven worden aan het gedeeltelijk pensioen. Werkenden zullen een deel van hun pensioen kunnen opnemen en tegelijk blijven werken en bijkomende pensioenrechten blijven opbouwen. Zo wil men een extra mogelijkheid bieden voor een vlottere overgang tussen het voltijds werken en het definitief verlaten van de arbeidsmarkt. Het is de bedoeling om dit gedeeltelijk pensioen te integreren in het kader van het pensioen met punten en om de teksten goed te keuren voor uitvoering op 1 januari 2019.

– zal het principe van de eenheid van loopbaan afgeschaft worden voor alle effectief gewerkte dagen, en dit vanaf 1 januari 2019. Voor de effectieve werkdagen zal er bijgevolg geen enkele beperking meer gelden voor het opbouwen van pensioenrechten.

– zal een pensioenkrediet voor mantelzorgers worden ingevoerd. Een werknemer die deeltijds werkt om te zorgen voor een persoon met een vermindering van de zelfredzaamheid met minstens 12 punten op de schaal van de DG Handicap, zal gedurende 48 maanden pensioenrechten kunnen blijven opbouwen.

Wat het aanvullend pensioen betreft:

– zal een aanvullend pensioen voor zelfstandigen-natuurlijke personen worden ingevoerd. Het voorontwerp van wet werd reeds goedgekeurd door de ministerraad van 31 april 2017, maar werd nog niet ingediend bij de Kamer. Midden juli verduidelijkte de minister van Financiën dat de technische besprekingen rond het fiscale luik nog niet waren afgerond. In het zomerakkoord wordt deze maatregel opnieuw opgenomen met de toelichting dat het toekomstige fiscale kader zal overeenkomen met dat van de reeds bestaande tweede pijler voor zelfstandigen in een vennootschap.

– zal een vrij aanvullend pensioen voor werknemers worden ingevoerd. Zoals reeds aangekondigd in het regeerakkoord van oktober 2014, worden maatregelen genomen om op vrijwillige basis een aanvullend pensioen te voorzien voor de loontrekkenden. Dit zou gefinancierd worden door middel van bijdragen die door de werkgever op vraag van de werknemer van het loon worden ingehouden. Het initiatiefrecht zal dus bij de werknemer liggen.

Wat de derde pijler (pensioensparen) betreft:

wordt voorzien in een fiscaal voordelig tweeledig systeem. De belastingplichtige zal voortaan kunnen kiezen tussen het sparen van maximaal hetzij 940 euro met een belastingvoordeel van 30% (huidige systeem), hetzij 1200 euro met een belastingvoordeel van 25%.

Voor het overige staat nog in het zomerakkoord dat, vanaf 1 januari 2018:

– de flexi-jobs worden uitgebreid naar de gepensioneerden;

– het mogelijk zal zijn voor gepensioneerden en personen die vier vijfde tewerkgesteld zijn om tot 6000 euro per jaar (ofwel 500 euro per maand) onbelast bij te verdienen.

 

Nog heel wat werk voor de boeg dus!