Hervorming Peeters : de vereenvoudiging van de deeltijdse arbeid

De wet Peeters beoogt de administratieve lasten van de werkgevers te verminderen door onder meer de reglementering betreffende de organisatie van de arbeid en de arbeidsduur te vereenvoudigen en te moderniseren.

Volgens de memorie van toelichting diende dit echter wel te gebeuren zonder afbreuk te doen aan de rechten van (deeltijdse) werknemers, hun arbeidsvoorwaarden en hun arbeidsomstandigheden én op voorwaarde dat de controle tegen mogelijke misbruiken wordt gewaarborgd.

In dit kader, heeft de wetgever ook enkele regels betreffende de deeltijdse arbeid proberen te versoepelen.

Uurroosters

Zo moet het arbeidsreglement niet langer alle mogelijke deeltijdse arbeidsregelingen en uurroosters vermelden. Het volstaat om een algemeen kader vast te leggen voor zover dit kader de volgende elementen bevat:

  • Het vroegst mogelijke begin en het laatst mogelijke einde van de werkdag;
  • De dagen waarop er gewerkt mag worden;
  • De minimale en de maximale dagelijkse en wekelijkse arbeidsduur;
  • De wijze en de termijn van bekendmaking van het werkrooster.

De vermelding in het arbeidsreglement wordt vervangen door de vereiste om in de deeltijdse arbeidsovereenkomst de arbeidsregeling en het uurrooster te vermelden. Indien de werknemer een variabel uurrooster heeft, moet dit duidelijk uit de overeenkomst blijken. Het is evenwel niet verplicht om alle mogelijke uurroosters te vermelden.

Wanneer er geen geschrift voorhanden is, zal de werknemer kunnen kiezen voor de deeltijdse arbeidsregeling en het werkrooster die in de onderneming wordt toegepast en die – voor hem – het gunstigst is.

Kennisgeving variabel uurrooster

Daarnaast zal de werkgever van deeltijdse werknemers met een variabel uurrooster geen dubbele kennisgeving van het uurrooster meer moeten doen. Vanaf 1 oktober 2017 wordt deze namelijk vervangen door één enkele schriftelijke en gedateerde kennisgeving van het toepasselijke werkrooster aan de betrokken deeltijdse werknemers volgens de modaliteiten die worden vastgesteld in het arbeidsreglement.

De kennisgeving moet wel:

  1. Een schriftelijk en gedateerd bericht zijn dat voor iedere werknemer afzonderlijk het werkrooster bepaalt;
  2. Op betrouwbare, geschikte en toegankelijke wijze ter kennis worden gebracht van de werknemers;
  3. minstens vijf werkdagen vooraf (behoudens wanneer deze termijn gewijzigd is via algemeen verbindend verklaarde collectieve arbeidsovereenkomst die een minimumtermijn van 1 werkdag naleeft).

Werkgevers die vóór 1 oktober 2017 al deeltijdse werknemers met variabele werkroosters in dienst hebben, kunnen wel gebruik maken van een overgangsperiode van zes maanden.

Elektronisch bewaren

Tenslotte mogen afschriften van de deeltijdse arbeidsovereenkomsten, uittrekseks van de werkroosters, etc. nu ook in elektronische vorm worden bewaard. Het is ook niet langer verplicht om een document met alle afwijkingen op de werkroosters bij te houden indien er een betrouwbaar systeem van tijdsopvolging voorhanden is.

Hoewel deze bepalingen betreffende ‘de vereenvoudiging van de deeltijdse arbeid’ in principe pas op 1 oktober 2017 in werking treden, zouden wijzigingen van het arbeidsreglement voor die datum in principe moeten worden getolereerd.