Nieuwe regels met betrekking tot detachering op komst!

Op vrijdag 17 juni 2016 heeft de ministerraad een voorontwerp van wet goedgekeurd dat de Belgische regelgeving betreffende detachering aanpast aan de Europese richtlijn 2014/67/EU.

Hoewel de eigenlijke tekst van het wetsontwerp nog niet is gepubliceerd, geeft de persmededeling van de ministerraad alvast een inkijk op de 4 aspecten die door de nieuwe wet zullen worden gewijzigd:

1. De bescherming van werknemers die vanuit België worden gedetacheerd naar lidstaten van de Europese Economische Ruimte of Zwitserland;
2. Het begrip ‘detachering’ en de controle van de arbeidsvoorwaarden in België. Het is de bedoeling dat de sociale inspectie bevoegd wordt om tewerkstellingsgerelateerde informatie van de werknemers die naar België zijn gedetacheerd op te vragen bij de buitenlandse werkgever (nl. een kopie van de arbeidsovereenkomst, een overzicht van de werkuren, betalingsbewijzen van het loon en ‘diverse inlichtingen’), alsook om een vertaling hiervan in één de landstalen of het Engels. De sociale inspectie zal deze informatie kunnen opvragen bij de verbindingspersoon die de werkgever volgens de nieuwe wet moet aanduiden;
3. De invoering van een systeem van hoofdelijke aansprakelijkheid voor loonschulden voor de rechtstreekse medecontractant van de werkgever van de in België gedetacheerde werknemer in de bouwsector;
4. De invoering van een Europees systeem van grensoverschrijdende tenuitvoerlegging van administratieve sancties en geldboetes.

Het voorontwerp van wet is ondertussen voor advies overgemaakt aan de Raad van State en zal daarna worden behandeld in het parlement.