Schorsing van de AOK wegens politiek mandaat: duidelijkheden inzake anciënniteit en bescherming

In een arrest van 13 mei 2016 heeft het Arbeidshof Gent (Afdeling Gent) beslist dat schorsing van de arbeidsovereenkomst wegens politiek verlof geen invloed op de anciënniteit van de werknemer had. In casu, de geïntimeerde was sinds 1 januari 1981 met appellante verbonden door een arbeidsovereenkomst van onbepaalde tijd. Vanaf 1 januari 2001 werd de uitvoering van de arbeidsovereenkomst geschorst omdat de werknemer tweemaal als schepen werd verkozen. De werknemer was op 18 december 2012 ontslagen.

De werkgever heeft voorgehouden dat de uitvoering van de arbeidsovereenkomst sinds 1 januari 2001 volledig was geschorst zodat de navolgende periode niet als diensttijd kan worden gezien. Arbeidshof heeft deze positie niet gevolgd. Volgens het Hof, “vangt de “dienst bij dezelfde werkgever” inderdaad aan op het ogenblik waarop de partijen door een arbeidsovereenkomst verbonden zijn en eindigt op het ogenblik waarop dit niet langer het geval is (wel mag er geen onderbreking zijn, doch dat is in casu niet het geval). Of de uitvoering van de arbeidsovereenkomst gedurende een deel van deze periode is geschorst, om welke reden dat het geval is en hoelang de schorsing duurt, is van geen enkel belang”.

In hetzelfde arrest heeft het Hof ook beslist dat het feit dat de werknemer zijn werkgever niet over zijn kandidatuur heeft ingelicht, geen afbreuk doet aan de bescherming die door artikel 5, §2 van de Wet Politiek Verlof wordt geboden. Het Hof oordeelde als volgt: “Wanneer een werknemer tot gemeenteraadslid verkozen wordt, is hij tegen ontslag beschermd tijdens de periode waarin hij zijn mandaat oefent, ook al had hij zijn werkgever niet voordien van zijn kandidatuur verwittigd. De regel die de werknemer oplegt de werkgever van zijn kandidatuur te verwittigen, heeft enkel tot doel de bescherming al vanaf deze verwittiging te laten ingaan, niet om afbreuk te doen aan de bescherming vanaf “de verkiezing”. Dit alles natuurlijk op de voorwaarde dat de werkgever op de hoogte is van deze “verkiezing””.

Bron: Arbeidshof Gent (Afdeling Gent), 13 mei 2016, 2015/AG/133.