Sociale verkiezingen 2016 (X-60) : het begrip “kaderspersoneel”

In onze vorige artikels hebben we de begrippen “TBE” en “leidinggevend personeel” besproken. We beëindigen de kroniek met betrekking tot de informatie die op dag X-60 moet worden meegedeeld met het begrip “kaderpersoneel”.

We herinneren u eraan dat het belangrijk is om dit begrip goed te begrijpen omdat er in de ondernemingen die een O.R. moeten instellen (> 100 werknemers) en die minstens 15 kaderleden tewerkstellen, een afzonderlijke vertegenwoordiging van het kaderpersoneel in de O.R. moet worden voorzien.

Drie elementen zijn belangrijk om dit begrip te definiëren. We beschrijven ze bondig.

1. Enkel bedienden kunnen deel uitmaken van het “kaderpersoneel”. Een kaderlid kan dus geen arbeider zijn.

2. Personen die deel uitmaken van het leidinggevend personeel zijn uitgesloten, met name de 2 hoogste niveaus in de hiërarchie van de onderneming. Hiervoor verwijzen we u naar onze vorige blogpost.

3. Ze moeten een hogere functie uitoefenen, namelijk :

  • een functie die een initiatiefrecht/autonomie en eventueel gezag omvat, hetzij ten gevolge van de overdracht van een bevoegdheid vanwege de werkgever, hetzij ten gevolge van de aard van de functie.
  • en die over het algemeen wordt toevertrouwd aan de houder van een diploma hoger onderwijs of aan diegene die een evenwaardige beroepservaring heeft.

Dit betekent dat ieder ander element op zich niet determinerend is om te bepalen of een werknemer deel uitmaakt van het “kaderpersoneel”, zoals bijvoorbeeld de titel die uw werknemers dragen (bv. Chef van een bepaalde dienst), een beroepsrangschikking die in uw onderneming van kracht is (bv. een classificatie die wordt toegepast op grond van een CAO, de Hay-methode) of het loonniveau van de werknemer.