De wetgever verduidelijkt de fiscale behandeling van Nederlandse aanvullende pensioenen betaald aan Belgische inwoners

In het verleden was er, ten gevolge van een aantal gerechtelijke uitspraken, onduidelijkheid ontstaan of Nederlandse aanvullende pensioenrentes (2de pijler), in het bijzonder het deel opgebouwd voor 2004, in België als een pensioen moesten worden beschouwd.

Alle twijfel is nu verdwenen, aangezien de Belgische wetgever deze situatie heeft uitgeklaard (artikel 28 van de Wet van 21.01.2022 houdende diverse fiscale bepalingen) en het standpunt volgt dat de Belgische belastingadministratie steeds heeft ingenomen.

Aldus worden periodieke uitkeringen van collectieve aanvullende pensioentoezeggingen afkomstig uit Nederland, waarvan de opbouw aanleiding heeft gegeven tot fiscale faciliëring, éénduidig als aanvullend pensioen in de zin van artikel 34 van het WIB 92 aangemerkt. Dergelijke pensioenuitkeringen zijn onderworpen aan het progressief tarief van de personenbelasting.

België is volgens het bilateraal belastingverdrag bevoegd om deze uitkeringen te belasten. Aangezien deze pensioenen in België tegen het progressief tarief worden belast, dient Nederland zich te onthouden van belastingheffing.

Bron: https://financien.belgium.be/nl/Actueel/de-belastingheffing-van-een-aanvullend-pensioen-2de-pijler-afkomstig-uit-nederland-%E2%80%93