Begrip « dezelfde werkgever » voor berekenen anciënniteit

Anciënniteit wordt gedefinieerd als de periodes dat men ononderbroken in dienst is van dezelfde onderneming, waarbij « dezelfde onderneming » volgens vaste Cassatierechtspraak beschouwd wordt als eenzelfde economische exploitatie-eenheid.

Verschillende activiteiten in dezelfde economische sector (in casu de sector van de koelvaart) zijn vaak in bepaalde mate gelijkaardig of aanvullend. In die zin zou men tot de conclusie kunnen komen dat een tewerkstelling bij twee verschillende entiteiten, toch beschouwd kan worden als een tewerkstelling bij « dezelfde werkgever ».

Het Arbeidshof te Antwerpen vindt dit echter onvoldoende omdat het delen van eenzelfde economische doelstelling nog niet maakt dat er één economische exploitatie-eenheid is. Dit is in het bijzonder zo indien de integratie tussen beide entiteiten te zwak is, en dat de entiteiten ook nog een andere economische doelstelling konden hebben buiten de gemeenschappelijke.

Een indirecte financiële participatie van de ene entiteit in de andere leidt er evenmin toe dat beiden dezelfde socio-economische eenheid zijn indien er geen afdoende mate van operationele verwevenheid wordt bewezen.

Specifiek in casu was dat de hoofdzetel van beide entiteiten op hetzelfde adres was gevestigd in Curaçao, maar dat werd door het Hof weinig belangrijk geacht (zeker omdat de werknemer niet voor de 2 opeenvolgende entiteiten op dezelfde locatie gewerkt had). Wat dan weer wel een rol speelde was dat er geen overkoepelend HR-beleid was, want dat de werknemer bij zijn overstap alle gegevens zelf moest aanleveren, en dat bij de overstap een nieuwe pensioenverzekering werd afgesloten.

Wat hieruit te onthouden? Vooral dat de kwestie of twee entiteiten eenzelfde werkgever uitmaken, hoofdzakelijk een feitenkwestie blijft.

Maar toch valt op dat zoals bij het wettelijke vermoeden (in het kader van sociale verkiezingen) dat twee of meer entiteiten één technische bedrijfseenheid uitmaken, er bij de beoordeling van « dezelfde werkgever » ook moet verder gekeken worden dan het puur economische criterium. De sociale en operationele verwevenheid speelt eveneens een belangrijke rol om te beoordelen of er eenzelfde socio-economische eenheid is.

Bron: Arbh. Antwerpen 22 maart 2021, AR 2020/AA/12