Sociale verkiezingen 2020 : Het startschot wordt gegeven !

X-60 start ten vroegste vandaag (en ten laatste op 26 december 2019), wat betekent dat ondernemingen moeten overgaan tot de eerste schriftelijke aankondigingen.

Hierbij moeten ondernemingen de raad of het comité, of bij ontstentenis daarvan, de vakbondsafvaardiging schriftelijk op de hoogte brengen van:

  • het aantal technische bedrijfseenheden;
  • het aantal personeelsleden per categorie (arbeiders, bedienden inclusief leidinggevenden en kaderleden, jeugdige werknemers) die op dag X-60 in de onderneming worden tewerkgesteld;
  • de functies van het leidinggevend personeel en een indicatieve lijst van het leidinggevend personeel;
  • de functies van de kaderleden en een indicatieve lijst van de kaderleden en – bij wijze van aanduiding – een lijst van personen die deze functies uitoefenen. Deze informatie moet niet worden verstrekt in geval van de verkiezing van een comité (minder dan 100 werknemers). Dit is evenmin het geval in ondernemingen die moeten overgaan tot de verkiezing van personeelsafgevaardigden in de ondernemingsraad, maar die uiterlijk op dag X-60 minder dan 30 bedienden tewerkstellen.
  • de dag van aanplakking van het bericht dat de datum van de verkiezingen aankondigt (dag X) en de voor de verkiezingen beoogde datum (dag Y).

Deze inlichtingen worden meegedeeld in een document overeenkomstig het model dat beschikbaar is op de website van de FOD WASO. Deze informatie moet niet noodzakelijk medegedeeld worden tijdens een vergadering van het orgaan.

Deze inlichtingen worden eveneens aan de werknemers meegedeeld d.m.v. een afschrift van een naar behoren ingevuld document dat wordt aangeplakt in de verschillende secties en afdelingen van de onderneming. Deze aanplakking mag vervangen worden door het ter beschikking stellen van een elektronisch document, voor zover alle werknemers hiertoe tijdens hun normale werkuren toegang hebben.

Tot slot wordt deze informatie elektronisch gecommuniceerd via de FOD WASO-webapplicatie.

Zorg ervoor dat u bijzondere aandacht besteedt aan elke vervaldag in de procedure. Als een vervaldag van de procedure met een zondag of een normale inactiviteitsdag samenvalt, moeten de verrichtingen immers uiterlijk aan de vooravond van die zondag of inactiviteitsdag worden uitgevoerd.

Bron: Artikels 10 en 13 van de wet betreffende de sociale verkiezingen.