Hervorming Peeters : schenking van conventioneel verlof aan een collega

De wet werkbaar en wendbaar werk van 5 maart 2017 heeft de mogelijkheid ingevoerd om als werknemer die beschikt over conventionele verlofdagen die hij vrij kan opnemen, afstand te doen van deze verlofdagen ten gunste van een andere werknemer in de onderneming die de zorg op zich draagt van een ernstig ziek kind (artikelen 42 tot 49 van de wet).

Laat ons deze maatregel diepgaander bekijken.

1.  Over welke verlofdagen gaat het ?

Enkel de conventionele verlofdagen kunnen geschonken worden, met name:

·    Hetzij de bijkomende vakantiedagen toegekend door een individuele of collectieve arbeidsovereenkomst;

·    Hetzij de inhaalrustdagen toegekend in het kader van de arbeidsduurvermindering en die betaald zijn.

2. Onder welke voorwaarden?

De werknemer die in aanmerking wil komen voor dit systeem, moet:

·    de zorg op zich nemen van een kind (i) jonger dan 21 jaar (ii) dat is getroffen door een bijzonder ernstige ziekte of handicap, of dat het slachtoffer is van een bijzonder ernstig ongeval en (iii) voor wie een voortdurende aanwezigheid en een volstrekt noodzakelijke zorgverstrekking onontbeerlijk zijn. Op vraag van de werkgever, dient de werknemer het bewijs van deze elementen te leveren door middel van een medisch attest ;

·    ouder in de eerste graad van het kind zijn en ermee samenwonen. Deze mogelijkheid geldt ook voor de partner van de ouder van het kind die samenleeft met het kind en belast is met de dagelijkse opvoeding;

·    voorafgaandelijk al zijn vakantiedagen en rustdagen die hij vrij kan opnemen, hebben opgenomen.

3. Welke procedure te volgen?

Eerst en vooral moet de werknemer die gebruik wil maken van het schenken van verlofdagen een aanvraag doen bij zijn werkgever, met precisering van het aantal dagen dat hij meent nodig te hebben. De aanvraag is beperkt tot maximaal 2 weken, maar kan worden hernieuwd.

Vervolgens dient de werkgever de werknemers te informeren over het verzoek dat hij ontvangen heeft.

Tenslotte kunnen de werknemers die vrij kunnen beschikken over conventionele verlofdagen, vrijwillig en anoniem, laten weten dat zij geheel of gedeeltelijk afstand doen van deze verloven evenals van de uitbetaling ervan en er schenking van doet.

4. Hoe moet het systeem worden ingevoerd?

De maatregel zal door middel van een sector-CAO kunnen worden ingevoerd.

Als er binnen de 6 maanden vanaf de aanhangigmaking bij de voorzitter van het bevoegde paritair orgaan geen sector-CAO is afgesloten, kan de maatregel worden ingevoerd door middel van een ondernemings-CAO of, bij gebreke van een syndicale afvaardiging, via het arbeidsreglement.