Tijdelijke werkloosheid wegens overmacht als gevolg van de terreuraanslagen van 22/3/2016

Voor de werknemers die hun arbeidsovereenkomst als gevolg van de terreuraanslagen van 22/03/2016 niet hebben kunnen uitvoeren, kan een aanvraag tijdelijke werkloosheid wegens overmacht worden ingediend.

Tijdelijke werkloosheid wegens overmacht kan worden ingeroepen bij een plotse, onvoorziene gebeurtenis, onafhankelijk van de wil van de werkgever en van de werknemer die de uitvoering van de overeenkomst tijdelijk en volledig onmogelijk maakt. De terreuraanslagen van 22/03/2016 op de nationale luchthaven van Zaventem en de metro van Brussel kunnen erkend worden als overmacht.

De tijdelijke werkloosheid wegens overmacht kan vergoed worden indien zij betrekking heeft op een volledige arbeidsdag (dus op alle uren waarop de werknemer die dag moest werken) en voor zover de werknemer voor die dag geen aanspraak kan maken op gewaarborgd dagloon in de zin van artikel 27, 1° van de wet van 03.07.1978 betreffende de arbeidsovereenkomsten.

De werknemers die de volgende dagen niet kunnen werken als gevolg van de aanslagen, kunnen ook voor de volgende dagen tijdelijk werkloos worden gesteld wegens overmacht. Bijv. de werknemers die tewerkgesteld worden op de nationale luchthaven of werknemers van externe firma’s die door de aanslagen niet kunnen tewerkgesteld worden (schoonmaakbedrijven, koerierdiensten die wegens gebrek aan goederen wegens stillegging van het vliegverkeer niet kunnen werken). Dit geldt ook voor werknemers van andere bedrijven die, op grond van specifieke redenen die verband houden met deze aanslagen, kunnen aantonen dat zij hun personeel de komende dagen niet kunnen tewerkstellen.

De aanvraag om erkenning van de tijdelijke werkloosheid wegens overmacht moet worden ingediend bij het werkloosheidsbureau bevoegd voor de exploitatiezetel. Voor werknemers die niet tewerkgesteld worden op de Nationale luchthaven vermeldt de werkgever de specifieke redenen waaruit de onmogelijkheid inzake tewerkstelling blijkt.

Werknemers die zich de komende dagen niet naar het werk kunnen begeven omdat het openbaar vervoer niet functioneert en omdat er geen alternatieven beschikbaar zijn, kunnen een aanvraag tijdelijke werkloosheid wegens overmacht indienen.

Overmacht kan evenwel maar worden ingeroepen indien de werknemer bijv. niet op een andere plaats tewerkgesteld kan worden (vb. satellietwerk) of niet kan telewerken en geen enkele vorm van loon ontvangt (vb. ingevolge inhaalrust).

De werkgever die tijdelijke werkloosheid wegens overmacht inroept moet dit mededelen aan de directeur van het bevoegde werkloosheidsbureau, overeenkomstig de uitleg opgenomen in het infoblad E24.

Bron: http://www.onem.be