Geolokalisatie en privacy : Big Brother kijkt toe, maar mag dat niet altijd!

In haar vonnis van 13 februari 2015 herinnert de arbeidsrechtbank van Antwerpen, afdeling Mechelen, aan het belang van het respecteren door de werkgever van de bepalingen met betrekking tot de privacy ten aanzien van zijn personeel.

In deze zaak vorderde de werknemer een schadevergoeding wegens de schending van de privacy door het Track & Trace systeem (een monitoringssysteem, gekoppeld aan een GPS-navigatiesysteem) aanwezig in zijn voertuig.

De lokalisatiegegevens die verwijzen naar de identificatie van een natuurlijk persoon op een bepaalde plek op een bepaald tijdstip kan inderdaad een verwerking zijn die mogelijk in strijd is met de individuele vrijheden, de vrijheid om onbewaakt te komen en te gaan, het recht op het respect voor de persoonlijke en zelfs familiale levenssfeer.

De rechtbank stelde zich daarop de vraag of het Track & Trace systeem waarmee de bedrijfswagens waren uitgerust wel in overeenstemming was met de bepalingen van de wet van 13 juni 2005 betreffende de elektronische communicatie en met de finaliteits-, proportionaliteits-, transparantie- en toelaatbaarheidsbeginselen van de wet van 8 december 1992.

De analyse van het dossier heeft aangetoond dat het Track & Trace systeem niet conform was.

Inderdaad:

–          het Track & Trace systeem werd niet vermeld in het arbeidsreglement zodat de werknemers niet op de hoogte waren van het Track & Trace systeem, van de gevolgen hiervan, noch van het feit of het systeem beantwoordde aan de hierboven vermelde doeleinden,

–         van het Track & Trace systeem werd geen aangifte gedaan bij de Commissie voor de bescherming van het privéleven over het feit dat er gegevens betreffende de werknemers werden geregistreerd via het Track & Trace systeem,

–          de werkgever had ook tijdens de privé-uren en tijdens het weekend verplaatsingscontroles van de eiser laten doorvoeren,

–          de werkgever bewees niet dat het Track & Trace systeem uitgeschakeld kon worden buiten de werkuren.

Voortgaande op wat voorafging, heeft de rechtbank geacht dat het hier ging om een schending van de privacy van de werknemer.

Door het installeren van het onrechtmatige Track & Trace systeem, dat de werkgever in staat stelde om de privéverplaatsingen van de werknemer te volgen buiten de werkuren en om op de hoogte te zijn van alle verplaatsingen van deze laatste, heeft de werknemer een morele schade geleden ten belope van EUR 750.

De mogelijkheid van de werkgever om toezicht te houden is allesbehalve absoluut.

Bron: Arb. Antwerpen (Mechelen), 13 februari 2015, AR: 13/1775/A, www.juridat.be