X-30: Start van de occulte beschermingsperiode van de kandidaten

Indien u uw sociale verkiezingen houdt op de eerst nuttige dag, namelijk op 9 mei 2016, dan zal X-30 op zondag 10 januari 2016 vallen.

Wij herinneren u eraan dat op X-30 de periode aanvangt van de occulte bescherming tegen het ontslag van de personen die zich kandidaat stellen voor de sociale verkiezingen.

Men spreekt van “occult” omdat u op deze datum nog niet weet (althans niet officieel) welke kandidaten de vakbonden zullen voordragen.

De occulte bescherming impliceert dat als u een werknemer ontslaat vanaf dag X-30, en deze op de kandidaatslijst voorkomt die ten laatste op dag X+35 wordt ingediend (tussen 15 en 28 maart 2016), deze zijn re-integratie kan eisen binnen de 30 dagen die volgen op de dag waarop de kandidaturen worden ingediend.

Twee situaties zijn dan mogelijk:

  • ofwel re-integreert u de werknemer: in dit geval moet u het gederfde loon betalen en moet u de patronale en persoonlijke bijdragen op deze som aan de Sociale Zekerheid storten.
  • ofwel weigert u om de ontslagen werknemer te re-integreren: in dit geval moet u hem een forfaitaire vergoeding betalen gelijk aan 2 tot 4 jaar loon in functie van zijn anciënniteit, alsook het loon voor de periode die loopt tot aan het einde van het mandaat van de leden die zullen worden verkozen in mei 2016, wat neerkomt op meer dan 4 jaar loon …

Bijgevolg adviseren wij u in deze periode niet over te gaan tot ontslag, behalve indien u bereid bent de werknemer die dit vraagt te re-integreren.

Wat impliceert dit voor een eventueel ontslag om dringende reden ? De wet voorziet geen bijzondere procedure voor de werknemer die tijdens de occulte periode wordt ontslagen om dringende reden en die voorkomt op de lijsten (NB: indien hij al bescherming geniet n.a.v. de vorige sociale verkiezingen, stelt dit probleem zich uiteraard niet). Toch geniet deze werknemer bescherming tegen ontslag.

Om de wetgevende leemte op te vullen, erkent de rechtspraak namelijk dat de bijzondere procedure tot erkenning van de dringende reden kan worden opgestart binnen een termijn van 3 dagen die volgt op de re-integratie van de werknemer. Deze procedure is echter complex en vereist de re-integratie van de werknemer met betaling van het gederfde loon.