Dringende reden: belang van nauwkeurige omschrijving van de feiten !

Uit een vonnis van de Arbeidsrechtbank Gent, afdeling Aalst, vers van de pers, blijkt nogmaals het belang van een nauwkeurige omschrijving van de feiten die hebben aanleiding gegeven tot het ontslag om dringende reden.

De werkgever had in de kennisgeving een opsomming gegeven van meerdere verwijten omtrent het functioneren van de werknemer die uiteindelijk hadden geleid tot een vertrouwensbreuk, het ene verwijt al wat meer gedetailleerd uiteengezet dan het andere.

Ondanks dat de werknemer via de vakbond de verwijten punt voor punt (!) beantwoord had na kennisname van het ontslag, werd de vaagheid van de motieven ingeroepen.

De rechtbank volgde de werknemer daarin en liet het merendeel van de fouten buiten beschouwing voor de dringende reden. Uit de hele lijst werden toch een drietal fouten weerhouden die wél voldoende precies werden omschreven o.a. aan de hand van concrete data.

In deze zaak volstonden deze enkele feiten om de rechtbank te laten besluiten tot de gegrondheid van het ontslag om dringende reden.

Het is wel opnieuw bevestigd dat een loutere opsomming van een aantal verwijten waarvan de werkgever (en ook de werknemer) best wel weten waarover het gaat, maar die voor een derde (voornamelijk de rechter dan) nietszeggend zijn zonder verdere inhoudelijke toelichting, niet volstaat om het ontslag om dringende reden regelmatig te laten verlopen.

En als de kennisgeving van de motieven niet orde is – hoe ernstig de feiten ook zijn – is het einde verhaal voor de werkgever!