2de fase Wijninckxbijdrage wordt met een jaar uitgesteld

De programmawet van 22 juni 2012 heeft een bijzondere sociale zekerheidsbijdrage op aanvullende pensioenbijdragen ingevoerd, de zogenaamde ‘Wijninckxbijdrage’.

In een eerste fase (overgangsregeling tot 31 december 2015) zou deze 1,5% bedragen van de gestorte premies die meer dan 30.000 EUR per jaar bedragen.

De bedoeling was om vanaf 1 januari 2016 deze overgangsregeling te vervangen door een definitieve regeling waarin dat de Wijninckxbijdrage verschuldigd zou zijn van zodra de som van het wettelijk pensioen en het aanvullend pensioen de ‘pensioendoelstelling’ van een aangeslotene overschrijdt. Deze pensioendoelstelling is gelijk aan het maximumpensioen van de openbare sector vermenigvuldigd met de loopbaanbreuk (met name het aantal gewerkte jaren gedeeld door 45).

Tijdens de eerste fase moet de Wijninckbijdrage alleen betaald worden op het gedeelte van de gestorte premies dat het plafond van 30.000 EUR overschrijdt. In de definitieve regeling zal de bijdrage op de volledige premie worden berekend.

De informatie om na te gaan of de Wijninckbijdrage verschuldigd is (het feit of de pensioendoelstelling al dan niet overschreden is), zal moeten gehaald worden uit de databank DB2P (beheerd door Sigedis) en daar wringt het schoentje. Er werd namelijk vastgesteld dat niet tijdig alle informatie beschikbaar zal zijn.

Aldus heeft het Parlement een wettekst aangenomen die bepaalt dat de 2de fase van de Wijninxkbijdrage pas in werking zal treden op 1 januari 2017. We wachten momenteel nog op de publicatie in het Belgisch Staatsblad van deze wet (Wetsontwerp houdende diverse bepalingen inzake sociale zekerheid – op 1 juli 2015 aangenomen door het Parlement).