Wijzigingen op het vlak van maaltijdcheques en niet-recurrente resultaatsgebonden voordelen (C.A.O. nr. 90)

Op maandag 8 juni 2015 werden twee koninklijke besluiten ter uitvoering van het ontwerp van sociaal akkoord voor de periode 2015-2016 gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad.

Het eerste koninklijk besluit betreft het maximumbedrag van de niet-recurrente resultaatsgebonden voordelen : vanaf 1 januari 2016 wordt het plafond opgetrokken van 3.100 euro naar 3.169 euro.

Het tweede koninklijk besluit betreft de maximumwaarde van maaltijdcheques : dit werd van 5,91 euro per maaltijdcheque opgetrokken naar 6,91 euro. Zo stijgt de tussenkomst van de werkgever met 1 euro. Voortaan is het bedrag van 6,91 euro vrijgesteld van sociale zekerheidsbijdragen, gesteld dat voldaan is aan de andere voorwaarden bepaald door artikel 19bis van het koninklijk besluit van 28 november 1969.

Vreemd genoeg vermeldt het koninklijk besluit de datum van inwerkingtreding van de wijziging niet.

Bovendien dient te worden opgemerkt dat het wetsontwerp tot wijziging van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992 op het stuk van de maaltijdcheques en de niet-recurrente resultaatsgebonden voordelen bepaalt dat het bedrag waarvoor de werkgever in de maaltijdcheques tussenkomt en dat aftrekbaar is als beroepskost, wordt verdubbeld van 1 naar 2 euro. Deze bepaling zal van toepassing zijn op maaltijdcheques die vanaf 1 januari 2016 worden toegekend.

Bronnen :

Koninklijk besluit van 26 mei 2015 tot wijziging van artikel 38, §3novies, van de wet van 29 juni 1981 houdende de algemene beginselen van de sociale zekerheid voor werknemers, p 32787.

Koninklijk besluit van 26 mei 2015 tot wijziging van het koninklijk besluit van 29 juni 2014 tot wijziging van artikel 19bis van het koninklijk besluit van 28 november 1969 tot uitvoering van de wet van 27 juni 1969 tot herziening van de besluitwet van 28 december 1944 betreffende de maatschappelijke zekerheid der arbeiders, p 32786.