VERMINDERING VAN DE SOLIDARITEITS-AFHOUDING OP HET WETTELIJK PENSIOEN VANAF 2019

Op het Belgisch wettelijk pensioen (rust-, anciënniteits- of overlevingspensioen) wordt een solidariteitsafhouding ingehouden. Deze afhouding varieert van 0 tot 2% en wordt vastgesteld in functie van enerzijds, het totaal maandelijks brutobedrag van het geheel van de Belgische en buitenlandse wettelijke pensioenen en van de aanvullende voordelen en anderzijds, de gezinssituatie van de begunstigde (met gezinslast of alleenstaande). Voor de berekening van de in te houden solidariteitsafhouding worden de bedragen uitgekeerd in de vorm van kapitaal omgezet in fictieve maandelijkse renten.

Op 5 december 2018 werd in de Kamer een wetsontwerp  ingediend dat als doel heeft de solidariteitsafhouding op de Belgische wettelijke pensioenen te verminderen. http://www.dekamer.be/kvvcr/showpage.cfm?section=/none&leftmenu=no&language=nl&cfm=/site/wwwcfm/flwb/flwbn.cfm?lang=N&legislat=54&dossierID=3409

Hiermee wordt tegemoetgekomen aan één van de doelstellingen van de algemene beleidsnota “pensioenen” van 19 oktober 2017.

Die vermindering gebeurt door een verhoging van de forfaitaire bedragen in de tabellen voorzien in de wet van 30 maart 1964 houdende sociale bepalingen (artikel 68, § 2, vierde lid).

Volgens de toelichting bij het wetsontwerp zijn de nieuwe tabellen van toepassing op de uitkeringen betaald vanaf 1 januari 2019.

Ook op de uitkering van een aanvullend pensioen- of overlijdenskapitaal opgebouwd in het kader van de 2de pijler moet door de Belgische pensioeninstelling (een verzekeringsonderneming of een instelling voor bedrijfspensioenvoorziening) een solidariteitsafhouding worden ingehouden die varieert van 0 tot 2% afhankelijk van het bedrag van dat kapitaal. Met betrekking tot deze kapitalen is geen  vermindering van de solidariteitsafhouding voorzien.