Sociaal secretariaat aansprakelijk ingeval van onvolledig advies

In een arrest van 19 mei 2015 heeft het Arbeidshof te Brussel het sociaal secretariaat van een werkgever aansprakelijk gesteld voor de financiële gevolgen van het onvolledige advies dat zij aan een werkgever had verleend.

De feiten waren de volgende. Een zwangere werkneemster valt ziek tijdens haar proefperiode. Hierop vraagt de werkgever telefonisch advies aan haar sociaal secretariaat over de mogelijkheid om de werkneemster te ontslaan wegens arbeidsongeschiktheid. De werkgever verduidelijkt hierbij dat de werkneemster in kwestie zwanger is. Het sociaal secretariaat antwoordt dat de werkgever de werkneemster tijdens de proefperiode mag ontslaan zonder opzeggingstermijn of –vergoeding, op voorwaarde dat de arbeidsongeschiktheid langer dan 7 dagen duurt. Het sociaal secretariaat bevestigt haar advies vervolgens schriftelijk. Vervolgens gaat de werkgever over tot ontslag zonder betekening van een opzeggingstermijn en zonder betaling van een opzeggingsvergoeding.

De werkneemster meent dat haar ontslag gebaseerd was op haar zwangerschap en vordert een beschermingsvergoeding gelijk aan 6 maanden loon. De werkgever betwist dit en roept tegelijkertijd in dat, indien zij toch zou worden veroordeeld, het sociaal secretariaat aansprakelijk is voor de betaling van de beschermingsvergoeding aangezien deze haar had verzekerd dat het ontslag kon plaatsvinden zonder betaling van enige vergoeding.

 Na onderzoek van de feiten, oordeelt het arbeidshof dat de werkgever niet aantoont dat het ontslag onafhankelijk was van de zwangerschap van de werkneemster. Bijgevolg wordt de werkgever veroordeeld tot betaling van de beschermingsvergoeding.

 Het arbeidshof houdt echter rekening met de rol die het sociaal secretariaat in dit verhaal speelde. Uit hun schriftelijk advies bleek immers dat het sociaal secretariaat geen rekening had gehouden met de zwangerschap van de werkneemster, ondanks het feit dat de werkgever hierop had gewezen. Het was dan ook ten gevolge van dit onvolledig advies dat de werkgever tot ontslag was overgegaan en dat zij uiteindelijk werd veroordeeld tot betaling van de beschermingsvergoeding. Om die redenen oordeelt het Arbeidshof dat het sociaal secretariaat contractueel aansprakelijk is ten aanzien van de werkgever en dat zij bijgevolg de werkgever moet vrijwaren voor het gehele bedrag van de beschermingsvergoeding.

 Bron: Arbeidshof Brussel 19 mei 2015 , A.R. 2014/AB/235, http://www.juridat.be